Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a On the w@terfront?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

COL·LABORACIONS

Cadència de publicació
Cada any apareix, com a mínim, un número de la revista.


Papers
Aquesta revista admet col·laboracions sobre els continguts que tracta.
Les col·laboracions seran sotmeses a una avaluació per part de tres experts sobre els temes proposats i únicament s'admetran per a publicar les que superin aquesta avaluació.
En el cas de necessitat de modificacions es comunicarà oportunament.


Idiomes
Català, Castellà, Francès, Italià, Portuguès i Anglès.
Tots els articles hauran de portar un resum en anglès prou extens per facilitar la comprensió de l’article.


Formats
Tots els articles seran enviats en format Word o equivalent, cos de text 11 punts, interlineat normal. Els articles hauran d'indicar la inclusió d'imatges. Les imatges hauran d'estar en resolució adient per a la lectura i només s'enviaran en format TIFF de 300 pp. , un cop admès l'article.COLABORACIONES

Cadencia de publicación
Cada año aparece, como mínimo, un número de la revista


Papers
Esta revista admite colaboraciones sobre los contenidos que trata.
Las colaboraciones serán sometidas a una evaluación por parte de tres expertos sobre los temas propuestos y únicamente se admitirán para publicar las que superen esta evaluación. En el caso de necesidad de modificaciones se comunicará oportunamente.


Idiomas
Catalán, Castellano, Francés, Italiano, Portugués e Inglés.
Todos los artículos deberán llevar un resumen en inglés y en otra lengua distinta de la de escritura suficientemente largo para facilitar la comprensión del artículo.


Formatos
Todos los artículos serán enviados en formato Word o equivalente, cuerpo de texto 11 puntos, interlineado normal.
Los artículos deberán indicar la inclusión de imágenes. Las imágenes deberán estar en resolución adecuada para la lectura y sólo se enviarán, en formato TIFF de 300 pp. una vez admitido el artículo.COLLABORATIONS

Publication
The journal publishes at least one issue every year


Papers
The journal accepts contributions about the covered content.
The collaborations will undergo an evaluation by three experts on the items proposed and accepted for publication only after their assessment. In the case modifications are needed will be communicated in due course.


Languages
Catalan, Castilian, French, Italian, Portuguese and English.
All papers must have a summary in English long enough to facilitate understanding of the article.


Formats
All articles will be submitted in Word or equivalent, 11 point body text, interlined normal. Papers should indicate the inclusion of images. Images must be in proper resolution for reading and will not send images in TIFF format 300 pp. till the approval of the article.

 

Avís de drets d’autoria

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

a. L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.

b. Els textos es difondran amb la llicència Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.