Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El pas per l'Hospital de Dia d'Adolescents de Santa Coloma de Gramenet, una experiència resilient / Le passage par l'hôpital de jour d'adolescents de Santa Coloma de Gramenet (prov. de Barcelone), une expérience résiliente

Francesc Bosch Gras, Emili Martín Huerta, Isabel Montiel Dacosta, , Liria Román

Resum


El tema que ens ocupa en aquest treball ens porta a reflexionar sobre els aspectes i factors en què se sustenta el procés resilient. Des del punt de vista educatiu i terapèutic, veiem la resiliència com una eina essencial i de gran importància per treballar en l'àmbit de la salut mental. A través del suport dels professionals, acompanyant processos de resiliència, els nois i les noies poden aprendre a superar i afrontar traumes, dificultats i reptes que van configurant les seves vides. La visió i vivència que ens aporta la tasca diària a l'hospital de dia permet enquadrar i entendre el procés resilient en tots els seus prismes. Iniciem l'article abordant el concepte de l'amor com a vincle afectiu, el de la tolerància a la frustració, el de l'humor i el del teixit social com a eixos vertebradors del procés. Continuem amb una intervenció educativo-terapèutica a partir d'un cas clínic real i finalitzem amb una reflexió social, on s'esdevé la nostra tasca professional.
____________________________________________

Le thème qui nous occupe dans ce travail nous porte à réfléchir sur les aspects et les facteurs sur lesquels repose le processus résilient. Du point de vue éducatif et thérapeutique, nous voyons la résilience comme un outil d'une grande importance, voire essentiel, pour travailler dans le domaine de la santé mentale. Au travers du support des professionnels qui accompagnent les processus de résilience, les jeunes garçons et filles peuvent apprendre à dépasser et à affronter les traumatismes et les difficultés, et relever les défis qui configurent leur vie. La vision et le vécu que nous apporte la tâche quotidienne à l'hôpital de jour permettent d'encadrer et de comprendre le processus résilient dans tous ses aspects. Nous commençons l'article en abordant les concepts d'amour comme lien affectif, de tolérance à la frustration, d'humour et de tissu social comme autant d'outils constituant la colonne vertébrale du processus ; nous poursuivons avec la description d'une intervention éducativo-thérapeutique à partir d'un cas clinique réel, qui constitue notre tâche professionnelle, et nous terminons avec une réflexion sociale.

Text complet: PDF