Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sobre l'autenticitat del segell de Mossé ben Nahman de Girona trobat a la plana d'Acre

Magen Broshi, Yoram Nir-El

Resum


Segell personal de Mossé ben Nahman trobat fortuïtament l'any 1972 a la plana d'Acre. Atès que hom ha posat en dubte la seva autenticitat, els autors d'aquest article decidiren de sotmetre'l a un assaig de fluorescència de raigs X a fi de determinar la composició del coure de què està fet. Havent realitzat la comparació amb tres monedes mameluques de la segona meitat del segle XIII, és a dir, del temps de l'estada de Nahmànides a Terra Santa, els resultats obtinguts mostraren una gran semblança. Per tant, és molt probable que el segell sigui autèntic.

Text complet: Text complet