Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Presentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Focus

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recerques etnològiques a Catalunya

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Etnomón

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recerques finalitzades

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Museografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crònica d’activitats

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Associacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Bibliografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Bibliografia i Documentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Equip editorial

Equip de direcció

Editor: Director/a General. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals
Direcció: Xavier Roigé Ventura (Universitat de Barcelona)
Adjunta a Direcció: Camila del Mármol Cartañá (Universitat de Barcelona)


Consell de redacció

Roger Costa Solé (Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals)
Rafel Folch Monclús (Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals)
Elena Ramírez Boixaderas (Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals)


Comitè editorial

Jordi Abella Pons (Ecomuseu de les valls d’Àneu)
Oriol Beltran Costa (Universitat de Barcelona)
Eliseu Carbonell Camós (Universitat de Girona)
Dolors Comas d’Argemir i Cendra (Universitat Rovira i Virgili)
Raquel Ferrero Gandia  (Museu Valencià d’Etnologia)
Jaume Guiscafré Danús (Universitat de les Illes Balears)
Mireia Mascarell Llosa (Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)
Saida Palou Rubio (Universitat de Girona)
Isidre Pinyol Cerro (Centre d’Estudis de les Garrigues)
Carles Salazar Carrasco (Universitat de Lleida)
Montserrat Solà Rivera (Parc Natural de la serra del Montsant)
Montse Ventura Oller (Universitat Autònoma de Barcelona)

 

Temàtica i abast

La Revista d'etnologia de Catalunya és una publicació periòdica d’accés obert de difusió de les iniciatives, les realitzacions, les teories i les experiències dels investigadors i dels col·lectius d'estudiosos del camp de l’etnologia i l’antropologia. El primer número de la revista aparegué el juliol de 1992, i s’ha publicat de manera ininterrompuda fins a l’actualitat.

Cada número combina contingut de caire científic, tant teòric, analític com empíric, i de difusió i divulgació dels diferents aspectes relacionats amb la pràctica de l’etnologia, el patrimoni etnològic i l’antropologia. Així, cada volum de la revista conté un dossier monogràfic sobre una temàtica determinada que inclou aportacions d'experts en la matèria d'arreu del món i que consta de dues seccions: el Dossier, on es presenten articles científics, i Focus, articles més breus centrats en casos o exemples concrets de la temàtica tractada. La revista inclou també una secció de Miscel·lània en la que s’inclouen articles científics de l’àmbit general de l’etnologia i l’antropologia social i cultural, una secció de Recerques Etnològiques, on es s’exposen articles de recerques dutes a terme en el marc de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i altres treballs de recerca i documentació sorgits des d’altres institucions; i una darrera secció anomenada Crònica que ofereix informacions diverses sobre associacions i entitats relacionades amb l'estudi, la promoció i la difusió del patrimoni etnològic i la museografia, així com cròniques de congressos i/o ressenyes de publicacions.

Així doncs, la Revista d’Etnologia de Catalunya consta de les següents seccions:

1. Dossier monogràfic:
- Dossier
- Focus
2. Miscel·lània
3. Recerques Etnològiques
4. Crònica

 

 

Procés d’avaluació per experts

Criteris de revisió

Els criteris a tenir en compte per a la revisió dels articles seran la seva contribució al coneixement del tema que s’aborda, les novetats que presenta,  llurs aportacions teòriques, metodològiques i etnogràfiques, així com les referències bibliogràfiques i documentals utilitzades, la seva redacció i al correcció ortogràfica i gramatical, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

 

Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: tramesa de l'original.

Fase 2: avaluació cega de l'original per part de dos revisors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui.

Fase 3: comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista.Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen al director de la revista.

Fase 4: comunicació del resultat de l'avaluació als autors:

- Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues avaluacions és positiu.
- No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues avaluacions és negatiu.
- Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.
- En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, el Consell de redacció podrà prendre la decisió que consideri adequada, prèvia consulta al Comitè editorial. La revista garanteix l'anonimat tant dels autors com dels revisors.

 

Freqüència de publicació

La Revista d’etnologia de Catalunya té una periodicitat de publicació anual.

 

Nota de copyright

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d'acord amb els següents termes:

a. Els autors conserven els drets d'autor. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –si no s'indica el contrari– a les condicions d’accés.

b. Els autors poden establir separadament acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada a la revista, amb un reconeixement de la seva publicació inicial en aquesta revista.

c. Es permet i s'anima els autors a dipositar els seus treballs  a repositoris institucionals i temàtics de referència, així com a difondre’ls per altres vies com ara publicant-los als seus llocs web, ja que aquest fet pot donar lloc a intercanvis productius donat que la seva difusió comporta un avantatge potencial per a millorar el seu l’impacte en la comunitat científica i en la citació bibliomètrica (Vegeu The Effect of Open Access).