Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Esteve Bosch Capdevila, "Opción, tanteo y retracto: la regulación catalana de los derechos voluntarios de adquisición", Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, i Barcelona, Servicio de Estudios Registrales de Catalunya, 2004, 293 p.
Ana Giménez Costa
312
La Divisió dels béns en proindivisió en el règim de separació de béns de Catalunya
Sergio Nasarre Aznar
302
Les Servituds en la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals : estudi preliminar
María Luisa Zahino Ruiz
140
Les adquisicions amb pacte de supervivència en la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
81
Aspectes fonamentals de la regularització de la propietat horitzontal en el Codi civil de Catalunya
José Luis Valle Muñoz
73
La protecció del consort supervivent en el dret català
Juan Manuel Abril Campoy
65
Dret real d'aprofitament parcial i pactes de no-competència
Susana Navas i Navarro
56
Els Drets reals d'aprofitament parcial
Concha Iborra Grau
54
L'Anticresi catalana en la nova Llei concursal: la preferència per al cobrament
Miriam Anderson
52
Les sûretés réelles en dorit français: étude de quelques questions marquantes
Philippe Jestaz
52
Renúncia a la pensió compensatòria en un pacte de separació amistosa (comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de juliol de 2006)
Esther Farnós Amorós
52
El Caràcter de dret comú del Codi civil de Catalunya
Ferran Badosa Coll
50
Rescissió per lesió del violari o pensió vitalícia sobre béns immobles: la consolidació d'una línia jurisprudencial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sonia Ramos González
49
La Noció de consumidor i la incorporació de les normes en matèria de contractació amb consumidors al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
Lídia Arnau Raventós
47
L'Habitatge conjugal com a font de despesa familiar en la jurisprudència dels tribunals de justícia de Catalunya
Andrés Miguel Cosialls Ubach
43
L'Accessió: de la Compilació al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per la via de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
Joan Marsal Guillamet
37
Famílies i parelles
Francesc Xavier Jaurena i Salas
36
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
33
La Comunitat especial per torns en el Codi civil de Catalunya
Emilio González i Bou
30
La inaplicabilitat transitòria de l'article 541 del Codi civil a Catalunya (comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 29/2003, de 18 de setembre)
M. Rosa Llácer Matacás
29
Una Incògnita no resolta: rescissió per lesió i vendes mercantils (comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2004)
Juan Manuel Abril Campoy
28
L'Agermanament
Adolfo Lucas Esteve
27
Maria del Carmen Gete-Alonso, Maria Ysàs i Judith Solé, Derecho de la persona vigente en Cataluña, 3a ed., Mataró, Cálamo, 2006; María del Carmen Gete-Alonso, Maria Ysàs i Judith Solé,Derecho de familia vigente en Cataluña, 2a ed., Barc
Antoni Vaquer Aloy
26
La Construcció extralimitada en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya: algunes notes crítiques
Rosa Miquel Sala, Andrés Miguel Cosialls Ubach, Antoni Vaquer Aloy
26
L'autodelació voluntària de la tutela : l'autotutela
Aurora Padilla i Marchal, José Domingo Valls i Lloret
25
Comentaris a una escriptura de constitució d'una unió estable
Martín Garrido Melero
24
L'Administration des biens d'autrui dans le code civil du Québec
Madeleine Cantin Cumyun
23
L'Expropiació forçosa de l'usdefruit d'habitatges buits per a arrendar-los en la Llei 18/2007, del dret a l'habitatges
Antoni Vaquer Aloy, Gerard Castells Alcubierre
23
Dimensió processal de la ruptura de les unions estables de parella
Lluís Caballol Angelats
22
La Parella de fet: estudi comparatiu dels aspectes civils de la regulació autonòmica
M. Esperança Ginebra Molins
22

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »