Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
Esteve Bosch Capdevila, "Opción, tanteo y retracto: la regulación catalana de los derechos voluntarios de adquisición", Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, i Barcelona, Servicio de Estudios Registrales de Catalunya, 2004, 293 p.
Ana Giménez Costa
208
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
64
L'Accessió: de la Compilació al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per la via de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
Joan Marsal Guillamet
40
La Qualitat civil de català : domicili i residència versus veïnatge civil
M. Esperança Ginebra Molins
40
Primera valoració de la regulació de la prescripció i la caducitat en el Codi civil de Catalunya
Francisco Rivero Hernández
39
La inaplicabilitat transitòria de l'article 541 del Codi civil a Catalunya (comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 29/2003, de 18 de setembre)
M. Rosa Llácer Matacás
27
Dret real d'aprofitament parcial i pactes de no-competència
Susana Navas i Navarro
27
La Divisió dels béns en proindivisió en el règim de separació de béns de Catalunya
Sergio Nasarre Aznar
26
«La Protecció dels drets de la personalitat del menor d'edat», tesi doctoral d'Alejandra de Lama Aymà, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
Alejandra de Lama Aymà
24
En record del doctor Carles Maluquer de Motes i Bernet
Pedro del Pozo Carrascosa
21
L'autotutela en dret català: examen d'una escriptura
Álvaro Fernández Piera
20
La projecció de l'autonomia de la voluntat en el conveni arbitral
M. Dolors Gramunt i Fombuena
20
Rescissió per lesió del violari o pensió vitalícia sobre béns immobles: la consolidació d'una línia jurisprudencial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sonia Ramos González
19
La Noció de consumidor i la incorporació de les normes en matèria de contractació amb consumidors al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
Lídia Arnau Raventós
19
La recuperació del dret processal català : possibilitats constitucionals de desenvolupament
Jordi Nieva i Fenoll
17
Sobre harmonització, dret comparat i la relació entre ambdós
Pablo Lerner
16
Feminització: termes, valors i conceptes jurídics (les reformes pendents: dades per a una discurssió)
Ma. del Carmen Gete-Alonso Calera
16
Ordenació del marc normatiu del contracte celebrat amb clàusules no negociades indiviualment després del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries
Francesca Llodrà Grimalt
16

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »