Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
El Caràcter de dret comú del Codi civil de Catalunya
Ferran Badosa Coll
265
Les Servituds en la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals : estudi preliminar
María Luisa Zahino Ruiz
144
Els Drets reals d'aprofitament parcial
Concha Iborra Grau
127
Les sûretés réelles en dorit français: étude de quelques questions marquantes
Philippe Jestaz
111
Comentari a la darrera jurisprudència del tribunal superior de justícia de Catalunya en matèria de compensació econòmica de l'article 41 del Codi de Família
Esteve Bosch Capdevila
80
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
74
El Sistema de fonts del dret civil balear (1990-2006) : estudi amb motiu del projecte de reforma del títol preliminar de la Compilació balear
Francesca Llodrà Grimalt
49
L'Administration des biens d'autrui dans le code civil du Québec
Madeleine Cantin Cumyun
48
"La Venta de herencia en el Código civil", tesi doctoral de Gemma Rubio Gimeno, dirigida pel doctor Carles Maluquer de Motes i Bernet
Gemma Rubio Gimeno
46
Esteve Bosch Capdevila, "Opción, tanteo y retracto: la regulación catalana de los derechos voluntarios de adquisición", Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, i Barcelona, Servicio de Estudios Registrales de Catalunya, 2004, 293 p.
Ana Giménez Costa
45
La protecció del consort supervivent en el dret català
Joan Manuel Abril Campoy
44
Renúncia a la pensió compensatòria en un pacte de separació amistosa (comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de juliol de 2006)
Esther Farnós Amorós
41
La Transmissió Mortis Causa de béns comuns dels dos progenitors mitjançant la institució del llegat de cosa aliena. A propòsit de la sentència del tribunal superior de justícia de Catalunya de 24 d'abril de 2006
Paloma de Barrón Arniches
39
La Construcció extralimitada en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya: algunes notes crítiques
Rosa Miquel Sala, Andrés Miguel Cosialls Ubach, Antoni Vaquer Aloy
39
"Las garantías mobiliarias en el derecho civil de Cataluña", tesi doctoral de Reyes Barrada Orellana, Universitat Rovira i Virgili, 2003
Reyes Barrada Orellana
32
La Comunitat especial per torns en el Codi civil de Catalunya
Emilio González i Bou
30
Antoni Vaquer Aloy i Albert Lamarca i Marquès (ed.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, 344 p.
Reyes Barrada Orellana
30
Aspectes fonamentals de la regularització de la propietat horitzontal en el Codi civil de Catalunya
José Luis Valle Muñoz
28
La Noció de consumidor i la incorporació de les normes en matèria de contractació amb consumidors al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
Lídia Arnau Raventós
27
Dimensió processal de la ruptura de les unions estables de parella
Lluís Caballol Angelats
27
La inaplicabilitat transitòria de l'article 541 del Codi civil a Catalunya (comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 29/2003, de 18 de setembre)
M. Rosa Llácer i Matacás
27
L'Habitatge conjugal com a font de despesa familiar en la jurisprudència dels tribunals de justícia de Catalunya
Andrés Miguel Cosialls Ubach
25
La Divisió dels béns en proindivisió en el règim de separació de béns de Catalunya
Sergio Nasarre Aznar
25
La Cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura: estudi preliminar
Ferran Badosa Coll, Pedro del Pozo Carrascosa
23
La garantia en les vendes de béns de consum : anàlisi de la llei 23/2003, de 10 de juliol
M. Rosa Llácer i Matacás
22

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »