Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El blasó dels Borja

Joan Cànoves, María José Badenas

Resum


Resum: En la nostra comunicació ens proposem realitzar un recorregut per l’heràldica dels Borja, veure quins han estat els seus orígens i resseguir-ne l’itinerari a través del temps. Iniciarem la nostra investigació al seu terrer nadiu en el regne de València, per passar a Itàlia i analitzar com el blasó familiar s’adapta en la mesura en què els seus posseïdors assoleixen càrrecs cada vegada més elevats. D’altra banda també tractarem d’esbrinar quina va ser la relació –i les mútues influències– entre la tradició heràldica catalana aportada pels Borja i la de les famílies benestants italianes. Una vegada establerts els fonaments del blasó borgià, veurem quines van ser les seues modalitats principals, aturant-nos en testimonis de primer ordre com les imatges que es conserven a Castel Sant’Angelo o a la basílica de Santa Maria la Major de Roma, així com cercant el seu desenvolupament posterior en llocs com Gandia, on es va mantenir la principal branca familiar. Aquesta panoràmica serà completada amb l’estudi de  les relacions entre l’heràldica familiar i les manifestacions artístiques de l’època dels pontífers Borja.

Abstract: In our article we want to take a tour around Borja’s heraldry, see how were his origins and follow his historical itinerary. We will begin our reseach on their homeland in the Kingdom of Valencia, then we’ll go to Italy for analysing how the family escutcheon changes at the time his owners achieve to the most important positions. Furthermore we also will try to discover what was the relationship –and the mutual influences– between the Catalan heraldic tradition provided by Borja’s lineage and that of the wealthy Italian families. When we had determined the bases of the Borja’s escutcheon we will see what were its main forms, analising specially in major evidences like images preserved in Castel Sant’Angelo or inside the Basilica of Saint Mary Major in Rome, as well as looking for his further development in places as Gandia, where lived the main branch of the lineage. This view will be completed with the research of the relationships between the family heraldry and the artistic expressions at the time of Borja popes.


Paraules clau

Heràldica borgiana

Text complet: PDF