Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la distribución de competencias en materia de educación, salud, sanidad y servicios sociales

Marcos Almeida Cerreda

Resum


El present article té per objecte analitzar en quina mesura la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, incideix, directament, en la regulació estatal sectorial i en la normativa autonòmica, sigui aquesta estatutària o ordinària, local o sectorial, en els àmbits de l'educació, la sanitat, la salut i els serveis socials. Amb aquesta finalitat, en primer lloc s'exposaran de forma detallada les variacions que l'esmentada norma tracta d'implantar en el marc competencial dels ajuntaments espanyols, tant mitjançant la modificació dels apartats 2n i 3r de l'article 25 de la LBRL i l'addició dels paràgrafs 4t i 5è, com a través de les disposicions addicional quinzena i transitòries primera, segona i tercera; en segon lloc, s'estudiarà no només la viabilitat constitucional de la limitació i condicionament del sistema d'atribució de competències als municipis que l'esmentada Llei inclou en l'esmentat article 25, sinó també la legitimitat i l'eventual abast -tant en el pla jurídic com en el pràctic- de la pretensió de transferir determinades funcions, en els camps indicats, d'aquells a les comunitats autònomes, sobre l'esmentada nova base normativa.

Text complet: PDF