Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. EN PARTICULAR, EL PRINCIPIO DE EFICACIA

Joaquín Tornos Mas

Resum


La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat té com a objectiu fer efectiu el principi d’unitat de mercat, un principi que el legislador afirma que està consagrat en la Constitució i amenaçat per un excés de nor¬mativa diversa i intervencionista. Per aconseguir aquest objectiu la llei tracta d’afavorir la col·laboració interadministrativa, amplia l’abast desregulador de la Directiva 123/2006 i introdueix el principi d’eficàcia. Aquest treball es dedica a l’estudi del principi d’eficàcia, principal novetat de la nova llei, amb el qual el legislador tracta d’estendre les normes menys intervencionistes que adopti un ens territorial competent en la matèria a tot el territori nacional. El treball és crític amb el contingut del principi en entendre que la seva aplicació suposa una flagrant vulneració de les competències autonòmiques, ja que estableix una nova relació interordinamental no prevista a la Constitució. A més, s’estima que el nou principi és disfuncional i de difícil aplicació. Finalment, es plantegen algunes alternatives per tractar de reforçar la unitat de mercat de forma raonable i respectuosa amb la Constitució.

Text complet: PDF