Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nuevas formas de participación de los Entes Locales: El Consejo de lo Gobiernos Locales

Marc Vilalta Reixach

Resum


El Projecte de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat pel Parlament català el setembre de 2005, al marge de la millora del sistema d’autogovern de Catalunya, ha centrat també la seva atenció en la definició del sistema institucional local i ha reprès novament la discussió sobre l’abast del principi d’autonomia local. Des d’aquesta perspectiva, juntament amb la nova regulació de les competències locals, el mencionat projecte de reforma estatutària incorpora nous elements de garantia de l’autonomia local, entre els quals destaca la figura del Consell de Governs Locals. Aquesta nova institució es configura com l’òrgan de representació dels municipis i les vegueries en les institucions de la Generalitat de Catalunya, a la vegada que se li atribueixen funcions de participació en els procediments normatius autonòmics que incideixin específicament sobre les administracions locals. Així doncs, a partir de les previsions del Projecte de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de les experiències similars que ens ofereix el Dret comparat, aquest estudi realitza una primera aproximació al règim jurídic de la nova institució, i intenta determinar quina és la seva naturalesa jurídica, la seva composició i les principals funcions que el nou text li atribueix.

Text complet: PDF