Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La ordenación jurídica de los recursos financieros en el Estatuto de Autonomía de Cataluña

María Dolores Arias Abellán

Resum


L’objecte de l’article és l’anàlisi del sistema de finançament establert en l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El treball se centra fonamentalment en l’estudi de les competències atribuïdes a la Generalitat respecte dels ingressos públics, fent especial èmfasi en aquells que provenen dels tributs i de les participacions per ser els més importants d’entre els que són de la seva titularitat. L’article tracta, per tant, del règim de distribució de competències en aquesta matèria entre l’Estat i la comunitat autònoma des de la perspectiva constitucional, centrant-se en com s’ha incorporat a l’Estatut d’autonomia i plantejant qüestions sobre la possible inconstitucionalitat de determinats preceptes, sobre tot respecte dels tributs cedits i de les participacions. En particular, s’analitza des d’aquesta perspectiva tant el règim de la cessió dels impostos com els criteris de repartiment de les participacions. És en aquestes fonts de finançament en les que es projecten fonamentalment els principis informadors del sistema de finançament de les comunitats autònomes establert en la Constitució, que se centren en el principi d’autonomia i en el de solidaritat, convertint-se en les regles sobre les quals gira l’anàlisi que es porta a terme en aquest treball.

Text complet: PDF