Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sobre les competències autonòmiques i locals en la governança del desplegament d’infraestructures de telefonia mòbil a Catalunya

Ramon-Jordi Moles Plaza, Anna García Hom

Resum


El present article pretén analitzar les possibilitats competencials a nivell autonòmic i local en el procés de desplegament de les antenes de telefonia mòbil a Catalunya atès que aquestes infraestructures tenen enorme rellevància per les afectacions urbanístiques, ambientals i de salut pública que impliquen;afectacions que poden permetre l’exercici de potestats administratives de planificació i de policia administrativa que contribueixin a un desplegament eficient tot evitant la fractura digital. El marc competencial de l’ordenació de les telecomunicacions a l’Estat espanyol, tot i atribuir-ne la competència exclusiva a l’Estat, permet que, en el cas de Catalunya, la Generalitat i els ens locals puguin tenir-hi una incidència indirecta mitjançant la regulació d’àmbits competencials connexos, com ara l’ordenació del territori, la salut pública o la qualitat ambiental. És, per tant,en exercici d’aquestes competències exposades que les administracions públiques de Catalunya poden bastir un model de governança en relació amb el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil que permeti superar la conflictivitat derivada d’una construcció social dels riscos associats ales immissions que generen i evitar el supòsit de fractura digital territorial per manca de cobertura de servei.

Text complet: PDF