Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'evolució del règim general de foment de l'estudi en el sistema educatiu espanyol i el traspàs de les beques i dels ajuts a la Generalitat de Catalunya

Roser Martí i Torres, Encarnació Grau i Corominas

Resum


A Catalunya, tant el Parlament com el Govern han considerat prioritàries les polítiques de foment de l’estudi, i han mantingut una intensa activitat per assolir el ple reconeixement de les competències estatutàries i perquè s’efectuïn les adaptacions necessàries del règim general de beques i ajuts, per tal que esdevingui un instrument de garantia real que permeti compensar els dèficits històrics que pateixen els estudiants catalans. La Generalitat ha reclamat històricament el traspàs de serveis en aquesta matèria tan important, i quan s’ha requerit ha portat la iniciativa en la conflictivitat competencial. L’abast de les competències estatals i autonòmiques es va concretar doctrinalment en la STC 188/2001 que va suposar un impuls, encara que amb molts matisos, a les aspiracions de Catalunya. Han transcorregut nou anys des de la sentència i més de dotze de les primeres aproximacions al traspàs, sense que les reivindicacions de Catalunya hagin quedat resoltes; continua oberta la negociació a la Comissió Mixta de Transferències, i els avenços en l’autonomia de gestió són fruit de la col•laboració entre administracions i no de l’exercici efectiu de la titularitat de la competència. Al marge d’aquesta situació, el règim de foment general de l’estudi en el sistema educatiu espanyol ha anat evolucionant, tant en la seva configuració jurídica com en una més gran especialització i diversificació de l’oferta, a la qual s’han incorporat els préstecs, per aproximació als models seguits en els països més avançats. Catalunya precisa, però, un marc regulatori estatal més obert, que permeti l’adaptació real a les seves necessitats socioeconòmiques, territorials i culturals; i també una dotació econòmica suficient per dur a terme les seves pròpies polítiques públiques. Aquest article tracta resumidament el marc regulatori, competencial i doctrinal aplicable al foment general de l’estudi; exposa els aspectes més destacables de l’evolució del traspàs de serveis i efectua una aproximació a la problemàtica del present i a les expectatives de futur.

Text complet: PDF