Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'impacte de la crisi econòmica global en el sistema de descentralització política a Espanya

Carles Viver Pi-Sunyer

Resum


L’article té un doble objecte d’anàlisi: d’una banda, l’impacte de la crisi econòmica i de les mesures adoptades per fer-hi front en el sistema de descentralització política vigent a Espanya i, de l’altra, a la inversa, l’impacte d’aquesta descentralització en la crisi econòmica i en l’efectivitat d’aquestes mesures. L’article s’estructura en dues parts. En la primera, es presenten molt sintèticament les dades de la crisi econòmica i les seves principals repercussions econòmiques, socials, politiques i jurídiques, així com l’impacte de l’Estat de les autonomies en les característiques de la crisi econòmica espanyola. En la segona, se segueix la mateixa sistemàtica en relació amb les mesures adoptades: es descriuen, se n’exposen els efectes en el sistema de descentralització política i l’impacte d’aquest sistema en l’efi càcia i l’efi ciència de les mesures adoptades. Com a conclusió, s’assenyala que, de moment, la crisi ha tingut un impacte moderat respecte de la descentralització política i que el sistema de descentralització ha tingut un paper essencialment neutral en relació amb la crisi i amb les mesures adoptades per fer-hi front. Com a explicació a aquest doble fenomen s’apunta, d’una banda, al fet que l’Estat ja gaudia des d’abans de la crisi d’una clara posició de preeminència respecte de les comunitats autònomes, molt especialment pel que fa les polítiques econòmiques, i d’altra banda al fet que el sistema de distribució de competències està a Espanya àmpliament desconstitucionalitzat, en el sentit que la seva concreció queda en gran mesura a la lliure disposició dels òrgans centrals de l’Estat. Per aquestes dues raons, l’Estat no ha necessitat introduir reformes o canvis en el sistema per tal d’adoptar les mesures que ha estimat necessàries per fer front a la crisi.

Text complet: PDF