Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista d'estudis autonòmics i federals?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

Objectius i contingut de la REAF

 

La Revista d'Estudis Autonòmics i Federals (REAF) és una publicació de periodicitat semestral, amb un número l’abril i un altre l’octubre, que publica treballs de caire pluri-disciplinari sobre autonomies polítiques territorials, amb predomini del vessant juri-dico-polític.

 

Lliurament d’originals

 

Els articles que es publicaran a la REAF seran originals inèdits, llevat d'acord en un altre sentit entre l'IEA i l'autor d'un treball determinat. No s’acceptaran articles que s’es-tiguin avaluant en una altra revista.

 

S’admetran articles originals, i es publicaran, en les llengües següents: català, espanyol, anglès, francès i italià.

 

Tots els originals s'hauran de presentar en format Word o similar a través de la platafor-ma de gestió de revistes acadèmiques Scholastica: https://reaf.scholasticahq.com/.

 

 

Selecció i avaluació d’originals

 

Els originals rebuts se sotmetran a avaluació anònima a doble cec per especialistes en el tema tractat, els quals seran externs a la revista o pertanyents als seus consells de redac-ció i científic. Per tant, l’original no pot incloure cap referència (a text, notes o biblio-grafia) que permeti identificar l’autoria. Si les avaluacions aconsellen la introducció de canvis en l’original, l’acceptació definitiva de l’article restarà condicionada a l’accepta-ció per part de l’autor dels canvis que calgui introduir.

 

Els informes d’avaluació tindran en compte, entre altres factors:

◦       la solidesa i la coherència metodològiques

◦       l’originalitat i les novetats que aporti l’article en el seu camp

◦       la coherència i l’estructuració de l’article

◦       l’argumentació de les tesis que es defensin

◦       la idoneïtat i l’abast de les fonts utilitzades

 

Criteris formals de presentació

 

Una vegada avaluat i acceptat un article, l’IEA es reserva el dret de modificar qualsevol element formal del treball per tal de donar coherència global a la revista, bo i adequant el text als criteris generals de redacció establerts. Així mateix, es podrà demanar a l'au-tor una correcció, limitada a errors respecte de l'original acceptat, de proves d'impremta, les quals haurà de retornar a l'IEA en el termini de tres dies hàbils.

 

En general, els criteris formals que compliran els articles editats a la REAF són els que recomana The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. Per tant, els originals s’hauran d’ajustar a aquests criteris.

 

Extensió i format

 

L’extensió del treball original haurà de ser d’entre 11.000 i 15.000 paraules, incloent-hi notes i bibliografia. S’haurà de lliurar en format Word, amb tipografia Arial o Times New Roman de cos 12 i interlineat 1,5 per al text principal, i de cos 10 per a les notes.

 

Juntament amb l’article, caldrà lliurar:

 

◦       Un currículum d’entre 100 i 110 paraules, amb l’adreça professional, telèfon i email.

◦       Un resum del treball d’entre 170 i 200 paraules en l’idioma original i en anglès. El resum haurà de contenir l’objecte concret de l’article, l’estructura del desenvolupa-ment d’aquest objecte i les conclusions principals.

◦       Una relació d’entre quatre i vuit paraules clau, també en l’idioma original i en anglès. Per tal que aquestes paraules pertanyin a un sistema lèxic controlat, caldrà consultar l’ICPSR Thesaurus.

 

Títol i estructura del text

 

El títol ha d'indicar de manera concisa el contingut del treball, el qual es pot completar amb un subtítol d'informació complementària.

 

Cal incloure també la versió en anglès del títol de l’article.

 

El text es pot estructurar en apartats, els quals tindran un màxim de dos nivells.

 

Sigles i recursos d’èmfasi

 

Quan s'escrigui per primera vegada una sigla (sempre, sense punts) caldrà posar entre parèntesis el seu significat complet.

 

Els recursos per destacar paraules o expressions són la cursiva i les cometes; s'evitarà, per tant, l'ús de majúscules, versaletes i negreta amb aquest objectiu. La cursiva confe-reix un èmfasi purament visual, neutre semànticament, al text destacat. Les cometes, en canvi, són l’instrument per excel·lència de la connotació, i s’empraran sempre en citaci-ons textuals i en la traducció de mots o de frases.

 

Taules i gràfics

 

Taules i gràfics hauran de ser de disseny el màxim de simple possible, amb títol, nume-ració independent i peu explicatiu, font i si són d’elaboració pròpia.

 

Citacions

 

Les citacions literals dins del text aniran entre cometes, i mai en cursiva (encara que siguin en una llengua diferent de la del treball). En general, una citació de més de cinc línies caldrà fer-la en paràgraf a part, sagnat i sense cometes. Qualsevol canvi que s’in-trodueixi en una citació original s'indicarà entre claudàtors.

 

Notes a peu de pàgina

 

Cal fer un ús limitat de les notes, totes les quals seran a peu de pàgina i numerades correlativament amb caràcters aràbics. Els números de crida de les notes (al text) es col·loquen sempre a continuació dels signes de puntuació.

 

Quan aquestes notes continguin alguna referència bibliogràfica, aquesta referència es presentarà en format breu, segons els exemples següents:

 

1. Doniger, Splitting the Diference, 23.

2. Schwartz, “Nationals and Nationalism”, 138.

3. Belizzi et al., “Consumer Perceptions”, 57-60.

4. Kurland i Lerner, Founders’ Constitution.

 

Per referir-se a una obra citada a la nota immediatament anterior, s’usarà “ibíd.” (“en el mateix lloc”).

 

Bibliografia citada

 

Al final del treball es relacionaran totes i només les fonts citades (no bibliografies generals) en una llista única (llibres, articles, legislació, webs, etc.), ordenades alfabèti-cament per cognoms d’autoria, i d’acord amb el format dels exemples següents:

 

Bellizzi, Joseph A., Harry F. Krueckeberg, John R. Hamilton, i Warren S. Martin. “Consumer Perceptions of National, Private, and Generic Brands”. Journal of Retailing 57, n. 4 (1981): 56-70.

Doniger, Wendy. Splitting the Diference: Gender and Myth in Ancient Greece and India. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Kurland, Philip B., i Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 2000. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Schwartz, Regina M. “Nationals and Nationalism: Adultery in the House of David”. Critical Inquiry 19, n. 1 (1992): 131-32.

 

Drets d’autoria

 

Tots els articles publicats a la REAF ho seran sota una llicència Creative Commons del tipus “Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada” (cc by-nc-nd). Publicar a la REAF comporta acceptar aquesta modalitat de llicència. Vegeu els termes complets a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.

Declaració de privacitat

 

Els noms i les adreces de correu electrònic que apareixen a la REAF s’utilitzaran exclu-sivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es posaran a disposició de tercers.