Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern: una via d’impugnació aplicable a l’accés a la informació ambiental?

Lucia Casado Casado

Resum


L’aplicació de la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, porta, en l’àmbit de l’accés a la informació ambiental, a l’aplicació prevalent de la norma específica que hi ha en aquesta matèria (Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient) sobre el règim general del dret d’accés a la informació pública, que estableix la Llei 19/2013, que s’aplica amb caràcter supletori i només en allò que no preveu la normativa específica. Aquesta norma planteja dubtes en relació amb el règim jurídic que s’aplica a aspectes determinats de l’accés a la informació ambiental. Aquest treball n’examina un: si és aplicable en aquest àmbit la reclamació al Consell de Transparència i Bon Govern. Per això, i sense jurisprudència, analitza, des d’una perspectiva crítica, la doctrina del Consell de Transparència i Bon Govern recaiguda, durant el primer any de funcionament, al voltant d’aquesta qüestió, i en proposa una interpretació diferent.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)