Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Paz Andrés Sáenz de Santa María

Resum


La repercussió de les conseqüències econòmiques de les sentències dictades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a l'empara de l'art. 260 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea sobre els responsables materials de l'incompliment, té un interès especial en el cas dels estats compostos. A Espanya, encara que el Tribunal Constitucional va avalar aviat el principi de la repercussió sobre les comunitats autònomes, durant força temps la regulació del tema es va confiar a clàusules sectorials, alguna de les quals també ha estat considerada constitucional de forma específica. En l'actualitat, el panorama normatiu ha estat simplificat i hi ha una clàusula general en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que regula la responsabilitat per incompliment del dret de la UE, partint del principi de responsabilitat; aquesta clàusula ha estat desenvolupada pel Reial Decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir les responsabilitats. Sens perjudici del fet que aquesta normativa aporta certesa, s’hi observa un interès predominant a assegurar els interessos estatals i descuida la imprescindible col·laboració que hi ha d'haver amb les comunitats autònomes.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)