Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari

Vicenç Aguado Cudolà

Resum


Davant la configuració tradicional del règim disciplinari com una manifestació del principi de jerarquia i d’una relació de subjecció especial, s’està obrint pas un nou sistema basat en l’existència de codis de conducta i d’uns deures, articulat entorn de l’ètica i la responsabilitat dels empleats públics. Aquest sistema pretén garantir el dret dels ciutadans a la bona administració i al correcte exercici de les funcions públiques, i respectar alhora les garanties dels empleats públics. La codificació dels deures pot ser un instrument que orienti l’aplicació de les sancions disciplinàries en aquells casos en què siguin procedents. El dret administratiu sancionador esdevé un punt de referència en l’aplicació del règim disciplinari garantint la posició de l’empleat públic, però el sistema també requereix instruments àgils i efectius per assegurar el bon funcionament de l’organització i dels serveis que presta, així com per transmetre confiança als ciutadans envers les seves institucions i els seus servidors públics. Per aquest motiu caldria una reformulació del règim disciplinari dels empleats públics per aconseguir un equilibri adequat entre aquests objectius. En la configuració d’aquest sistema, es defensa que les comunitats autònomes i els governs locals han de tenir un paper rellevant desplegant i aplicant el sistema dissenyat per la legislació bàsica estatal.


Text complet: PDF PDF (Castellano)