Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Presència i distribució de l’ornitofauna primaveral a la marjal de Xeresa (València) de 2014 a 2016

Salvador Castany i Aguilella, Joan Castany i Alvaro

Resum


El treball mostra la presència i distribució de l’ornitofauna a la Marjal de Xeresa (València) en censos realitzats en les primaveres dels anys 2014, 2015 i 2016. Els 5.170 m recorreguts cada any de cens han generat una mostra de 1.719 contactes d’individus de 66 espècies que es distribueixen en 11 ordres d’aus. Els Passeriformes són els més abundants seguits de lluny de Ciconiformes, Gruïformes, Charadriiformes, Anseriformes, Pelecaniformes, Apodiformes, Columbiformes, Coraciformes, Podicipediformes i Accipitriformes. Es remarca la presència important d’un grup d’aus lligades al medi aquàtic. Això és, set espècies de passeriformes palustres nidificants: Locustella luscinioides, Cisticola juncidis, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Motacilla flava i Cettia cetti; una interessant colònia d’ardeids representats per Egretta garceta, Ardea purpurea, Ardea cinerea, Ardea ralloides, Ixobrychus minutus, Nicticorax nicticorax i Bubulcus ibis. Tres representants de la família dels ràl·lids, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus i Porphyrio porphyrio. I també la progressiva presència de Plegadis falcinellus. L’índex de diversitat (H) per a cada any és de 4.7, 4.8, 4.8 respectivament. Els d’equitativitat (E) de 0.84, 0.85, 0.86 i els de dominancia (ID) de 23, 13, 20.

Presence and distribution of the spring bird comunity at the Xeresa marsh (Valencia) from 2014 to 2016 The study shows the presence and distribution of bird population at Xeresa marsh (Valencia) in spring  by censuses conducted in the years 2014, 2015 and 2016. The 5.170 m of census made each year have generated a sample of 1.719 contacts of individuals of 66 species that are distributed in 11 orders of birds. The passerines are most abundant followed by far for Ciconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Anseriformes, Pelecaniformes, Apodiformes, Columbiformes, Coraciformes, Podicipediformes and Accipitriformes. We highlight the important presence of a group of birds linked to the aquatic environment. That is, seven species of marsh passerines: Locustella luscinioides, Cisticola juncidis, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus melanopogon, Motacilla flava and Cettia Cetti; an interesting colony of herons represented by Egretta garceta, Ardea purpurea, Ardea cinerea, Ardea ralloides, Ixobrychus minutus, Nicticorax nicticorax and Bubulcus ibis. Three representatives of the ralliidae family: Gallinula chloropus, Rallus aquaticus and Porphyrio porphyrio. And, also, the increasing presence of Plegadis falcinellus. The diversity index (H) for each year is 4.7, 4.8, 4.8 respectively. The equitaqtivity (E) 0.84, 0.85, 0.86 and  the dominance index (ID) 23, 13, 20.


Text complet: PDF