Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Seguiment d’aus al terme municipal de Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010

Salvador Castany i Aguilella, Joan Castany i Àlvaro

Resum


El treball mostra la presència i distribució de l’ornitofauna al terme municipal de Cinctorres (els Ports,Castelló) per a la hivernada de 2009-10 i la primavera de 2010. S’han dut a terme 24 estacions d’escoltaa 6 ecosistemes: urbà, carrascar, pinar, conreus, riu, tallats. Els resultats se centren en 4 mostrejos (2d’hivern, 2 en primavera). El volum de la mostra analitzada és de 3.200 contactes d’individus (1.214d’hivern, 1.986 en primavera) pertanyents a 84 espècies. Els ordres més abundants són el dels passeriformes(62%) degut a una important presència de Fringilla coelebs, Serinus serinus i Carduelis cannabina;el dels apodiformes (23%) atesa la important concentració primaveral de falciots al voltant delnucli urbà; el dels columbiformes (7%) i els falconiformes (3%). Pel que fa als índex de la comunitatl’abundància i la riquesa sempre són majors en primavera que d’hivern. Pel que fa a diversitat (H)els valors hivernals estan entre el 2,7 dels tallats i el 4,3 del riu; en primavera les diferències són mésacusades ja que els valors fluctuen entre el 1,7 del casc urbà i el 5,1 al riu. Els valors d’equitativitat (E)són alts i hi ha diferències en ambdós moments de l’any; els valors hivernals oscil·len entre el 0,69 delstallats i el 0,85 del riu, i els primaverals entre el 0,40 del casc urbà i el 0,91 del riu.

Bird surveys in the municipality of Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010The work shows the presence and distribution of the birds in the municipality of Cinctorres (elsPorts, Castellón) for 2009-10 wintering and 2010 spring. We have carried out 24 point transects in sixecosystems : urban, holm oak forest, pinewood, crops, river and cliffs. We sampled this ecosystems 4times (2 in winter and 2 in spring). The volume of the analyzed data reaches 3.200 contacts (1.214 inwinter, 1.986 in spring) belonging to 84 species. The most abundant orders are Passerines (62%) dueto an important presence of Fringilla coelebs, Serinus serinus and Carduelis cannabina; Apodiformes(23%) due to the significant spring concentration of swifts around the town; Columbiformes (7%)and Falconiformes (3%). Regarding the community indexes, the Abundance and Species Richness arealways higher in spring than in winter. Winter Diversity (H) values are between 2.7 in cliffs and 4.3 inthe river ecosystem. In spring this differences are more pronounced and the values fluctuate between1.7 in urban areas and 5.1 in the river. Equitativity values (E) are high and show significant differencesbetween spring and winter; Winter values ranging between 0.69 of the cliffs and 0.85 of the river, andspring values between 0.40 in urban areas and 0.91 in the river.


Text complet: PDF