Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avaluació de l’exposició i del risc de plaguicides a l’atmosfera en dues poblacions del País Valencià

Clara Coscollà Raga, Vicent Yusà Pelechà

Resum


L’avaluació del risc per a la població general front a la inhalació de plaguicides d’ús actual en l’agriculturaha sigut estudiada en una zona rural (Sant Jordi del Maestrat) i una remota (Morella) del País Valencià.L’avaluació del risc s’ha realitzat utilitzant una metodologia desenvolupada prèviament i que parteixde la mesura dels nivells de plaguicides en la fase particulada de l’atmosfera (PM10) per estimar lesconcentracions totals a l’aire. Un total de 88 mostres recollides des de gener fins a desembre de 2010s’analitzaren per cromatografia de gasos i líquids acoblada a detectors d’espectrometria de masses. Esdetectaren 10 plaguicides dels 34 analitzats, amb concentracions mitjanes des de 6.36 fins a 337.65 pgm-3 en ambdues estacions. L’avaluació del risc es va calcular per a les poblacions al voltant de les duesestacions de mostra. Per a adults, xiquets i lactants el risc d’inhalació crònica estimada, expressadacom Quocient de Perill (Hazard Quotient, HQ) ha sigut <1 per a tots els plaguicides.

Exposure and risk assessment to airborne pesticides in two sampling sites ofValencia RegionRisk assessment of inhalated currently used pesticides in the general population has been studied ina rural and a remote sampling sites of Valencia Region. The risk assessment was conducted using amethodology developed previously and based on the measurement of the levels of pesticides in theparticulate phase of the atmosphere (PM10) to estimate the total concentrations in the air. A total of88 samples collected from January to December 2010 were analyzed by gas and liquid chromatographycoupled to mass spectrometry. 10 out of the 34 pesticides analyzed were detected, with mean concentrationsfrom 6.36 to 337.65 pg m-3 in both stations. The risk assessment was calculated for the populationsaround the two sampling sites. For adults, children and infants the risk of chronic inhalation,expressed as Hazard Quotient (Hazard Quotient, HQ) was <1 for all pesticides.


Text complet: PDF