Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Preferències d’hàbitat de les aus a l’espai protegit de la desembocadura del Millars (Vila-real, Almassora, Borriana). La comunitat hivernant i nidificant

Joan Castany i Àlvaro

Resum


El treball descriu l’ornitofauna al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars (Castelló) durant la hivernada i la nidificació. Els resultats se centren en transectes lineals duts a terme al llargdels 16 kilòmetres de l’espai protegit per a cada període. El volum de la mostra analitzada és de 12.221contactes. 7.231 durant l’hivern (11 ordes, 30 famílies, 62 espècies) i 4.990 en primavera (13 ordes, 33famílies i 68 espècies). El total d’espècies contactades és de 94. Entre les espècies més abundants n’hi ha4 transsaharianes: falciots (Apus sp.), avions comuns (Delichon urbicum), oronetes (Hirundo rustica) i rossinyol comú (Luscinia megarrhynchos). En els 7 km. més apropats a la desembocadura cal significarla presència de coll verd (Anas platyrhynchos) i de rossinyol comú. Gafarró (Serinus serinus) i cadernera(Carduelis carduelis) es distribueixen equitativament al llarg de l’àrea d’estudi. La tórtora turca (Streptopeliadecaocto)és abundant en el tram de més a l’oest (km 8 al 13). D’hivern les majors concentracionsd’aus s’hi troben als 4 km. de més a l’est. El màxim s’hi concentra al km. 4 (pròxim a la depuradorad’Almassora) i es deu a la presència abundant de dos anàtids, sarcets (Anas crecca) i coll verds. De les 10espècies més abundants d’hivernada només tres, gafarró, estornell (Sturnus sp.) i cadernera, apareixen també en primavera.

Habitat preferences of birds in the Protected Area of Millars river mouth (Vila-real,Almassora, Borriana). Breeding and wintering communities.

The paper describes the bird comunity in the protected landscape of the Mijares river mouth (Castelón) during wintering and breeding period. The results focuses on linear transects conducted along 16kilometers of the protected area. The volume of the sample reached 12.221 contacts. 7.231 in winter (11orders, 30 families, 62 species) and 4.990 in spring (13 orders, 33 families and 68 species). A total of94 species were contacted. Among the most abundant species we found 4 transaharian species: Swifts(Apus sp.), House Martins (Delichon urbicum), Swallows (Hirundo rustica) and Common Nightingales(Luscinia megarrhynchos). In the 7 km closer to the mouth is remarkable the presence of Mallard (Anasplatyrhynchos) and Common Nightingale. Serins (Serinus serinus) and Goldfinches (Carduelis carduelis)are distributed evenly throughout the study area. Collared Dove (Streptopelia decaocto) is abundant inthe westernmost section (8 to 13 km). In winter the largest concentrations of birds are found in the 4easternmost km. (near the sewage of Almazora) due to the abundant presence of two ducks: CommonTeal s  ( Anas crecca) and Mallards. Of the 10 most abundant wintering species, only three, Serins, Starlings (Sturnus sp.) and Goldfinches, are also present in spring.


Text complet: PDF