Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Seguiment d’aus urbanes a la ciutat de Castelló de la Plana de 2006 a 2012

Joan Castany i Àlvaro

Resum


El treball mostra la presència i distribució de l’ornitofauna a la ciutat de Castelló de la Plana (Castelló)al llarg de tot l’any. Figuraran les espècies més representatives, l’estudi de la comunitat i les variacionsinteranuals per al període 2006-2012. Els espais censats són 10 punts verds de la ciutat. Els resultats secentren en mostrejos (estacions d’escolta) quinzenals duts a terme durant 7 anys. El volum de la mostraanalitzada és de 56.203 contactes d’individus pertanyents a 65 espècies. Els ordres més abundants sónel dels columbiformes (44%) degut a la presència d’una espècie introduïda, el colom roquer (Columbalivia var. domestica), el dels passeriformes (43%) i els apodiformes (10.6%). Per espais, els de més diversitat són les més extenses i les més farcides de vegetació i els que més allunyades estan del tràfic: parcsde Rafalafena i del geòleg Royo. És de considerar, en general, la progressiva davallada del colom roquerdegut a la retirada per motius sanitaris i ecològics, l’augment com a nidificants de Columba palumbus,Carduelis carduelis i Pica pica, i de l’únic hirundínid hivernal, el Ptyonoprogne rupestris, que es veu cadavegada més. Els túrdids Erithacus rubecula i Turdus viscivorus estan ja tot l’any tot i no verificar encaral a seua cria.

Urban birds survey of the city of Castellón de la Plana 2006 - 2012.

This work shows the presence and distribution of birds in the city of Castellón de la Plana (E Spain)throughout the year. I show the most representative species, a description of the community and theinterannual variations for the period 2006-2012. The censues were conducted in 10 green points of thecity. The results focus on sampling (point surveys) conducted fortnightly for 7 years. The volume ofthe sample is 56.203 individuals belonging to 65 species. The most abundant orders are columbiformes (44%) due to the presence of the domestic Rock Dove (Columba livia var. domestica); passerines (43%) and apodiformes (10.6%). Regarding the squares, the most diverse are the larger and filled with vegetation that are further away from traffic: Rafalafena and Geóleg Royo parks. It is worth noting the gradualdecrease of Rock Dove due withdrawal for health and environmental reasons, the increased nesting ofColumba palumbus, Carduelis carduelis and Pica pica, and the preogressive increas of the only wintering hirundinide Ptyonoprogne rupestris. Erithacus rubecula and Turdus viscivorus are  pressent all yearround despite the breeding has not been confirmed yet.


Text complet: PDF