Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tendències poblacionals dels rapinyaires migratoris al Desert de les Palmes (llevant ibèric)

Miguel Tirado Bernat, Vicente Esteller Turlo

Resum


El canvi climàtic, el procés de calfament global induït per les activitats de l’home, és un procés que estàtenint un fort impacte en els èssers vius de tot el planeta. Les poblacions salvatges depenen de les condicions ambientals (temperatura i pluviometria) i se sincronitzen amb elles per a desenrotllar els seus cicles vitals. Els canvi sen  estos factors abiòtics provoquen per tant un aresposta ecològica que pot variar en direcció i intensitat. En este marc,les dades sobre l’evolució en la fenologia i la intensitat de pas de  les aus rapinyaires en  l’àrea Mediterrània ibèrica són molt escassos. Mostrem ací l’evolució de la fenologia i intensitat de pas de les poblacions de rapinyaire smigrants comuns en època postnupcial en una localitat de l’entorn Mediterran iibèric.Elxoriguer,un  migrant presaharià comú,està veient reduïts els seus efectius de forma significativa. Les tendències poblacionals de la resta dels rapinyaires migratoris estudiats són estables,encara que amb una certa tendència a l’augmentde les poblacions migrants d’esparver, àguila serpera i àguila calçada.
La mendiana de pas mostra una tendència nosignificativa en totes les espècies,encara que el patró de pas de les espècies transaharianes s’està avançant,mentres que una espècie presahariana,el xoriguer,
mostrauncertretard.Elfenomendelamigracióinversadel’àguilacalçada,detectatambintensitatper
primeravegadaen 2004, pareix ben establit,i només recentment inclou a exemplars adults,absents els primers anys.Els canvis recents observats en l’estació del Desert de les Palmes es poden explicar a la llum de les prediccions sobre l’impacte del canvi climàtic en les  aus migrants: tendència de migrants transaharians a avançarelpaspostnupcial, i tendència d’espècies presaharianes a retardar les dates de pas i a disminuir els seus efectius migrants.Este treball suposa una contribució a l’estudi de l’impacte del canvi climàtic en els rapinyaires de la Mediterrània occidental.

Population trends in migratory raptors in Desierto de las Palmas (eastern Iberia)

Climate change, the process of global warming induced by human activities, is a process that is having a strong impact on living beings across the globe. Wild populations are dependent on environmental conditions (temperature and rainfall) and are synchronized with them in order to develop their life cycles. The changes in these abiotic factors cause, therefore, an ecological response in living beings that can vary in direction and intensity. In this framework, information on changes in the phenology and intensity of raptor passage in the Iberian Mediterranean area are scarce. We show here data on theevolution of phenology and pass intensity of common autumn migrant raptors in the Iberian Mediterranean area.The kestrel, a common pre-Saharan migrant, is reducing its numbers significantly. Population trendsof the rest of the migratory raptors studied are stable, although with a tendency to an increase in the migrating populations of Sparrowhawk, Snake Eagle and Booted Eagle. Median passage dates shows anon significant trend in all species, although we detected a pattern in transsaharan species to advancethe migration, while a presaharian species, the kestrel shows a certain delay. The phenomenon of reverse migration in the booted eagle, detected with intensity for the first time in 2004 seems well established,and only recently includes adult birds.The recent changes observed in the station of “Desert de les Palmes” can be explained in the light ofpredictions of the impact of climate change on migratory birds: a trend of trans-Saharan migrants toadvance the return to wintering areas, and a tendency of pre-Saharan species to delay passage dates andto reduce the migratory population. This work is a contribution to the study of the impact of climaticchange in raptors in the western Mediterranean


Text complet: PDF