Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi de la depredació de Naticidae (Gasteropoda) sobre Spisula subtruncata (Bivalvia) al litoral de la Serra d’Irta (Peníscola, Mediterrània occidental)

M. Araceli González de la Lastra Sánchez, Enric Forner i Valls, Pilar González de la Lastra Sánchez

Resum


El treball estudia la depredació de gasteròpodes perforadors de la família Naticidae sobre el bivalve Spisula subtruncata (da Costa, 1778). Aquesta és l’espècie dominant en la comunitat infàunica de substrat tou, de gra fi, del litoral de la Serra d’Irta (Peníscola, el Baix Maestrat, Península Ibérica, Mediterrània occidental). El treball es desenvolupa mitjançant l’estudi de les marques de bioerosió produïdes per la predació en les conquilles, perforacions del tipus Oichnus paraboloide. Les mostres s’han recollit en una tanatocenosi de la Cala d’Irta. S’ha realitzat un estudi previ de les espècies sobre les que els natícids depreden. S’han trobat 26 espècies amb Oichnus paraboloides

(Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda i Anellida). Hi ha una clara preferencia pels bivalves de la família Mactridae, amb un pes molt alt, un 80 % del total de les preses, de S. subtruncata. Posteriorment s’ha centrat l’estudi en les relacions predador-presa d’aquesta última espècie, amb mostres àmplies recollides a l’atzar. S’ha pogut estimar la intensitat de la predació al voltant del 10 % del total de la població. S’ha conclòs un alt nivel d’eficiència en els predadors que s’avalua per la

Baixa proporció d’atacs fallats, 14 %, i la pràctica inexistencia d’atacs dobles. S’ha constatat la existencia d’estereotipicitat en la selección del lloc triat per fer la perforació, amb una clara preferencia per la zona umbonal i un rebuig per les zones més ventrals. Finalment s’ha constatat

l’existència de correlació entre la grandària del predador i de la presa de la qual hem conclòs un procés, per part del caçador, de selecció de la presa en funció de la grandària d’aquesta.

Study of Naticidae predation (Gastropoda) on Spisula subtruncata (Bivalvia) in “Serra d’Irta” coast (Peníscola, western Mediterranean)

We present here a study of the predation by gastropod drillers (Naticidae family) on the bivalve Spisula subtruncata (da Costa, 1778). S. subtruncata is the dominant species in the infaunic community on the soft, fine granined substrate of the shores in Serra de Irta site (Peníscola, Baix Maestrat, Iberian Peninsula, western Mediterranean). This work was conducted studying the marks (Oichnus paraboloides type) made during the predation process on the shells. The samples were collected from a thanatocenoses on the “Cala Irta”. In a first analysis we found a total of 26 Naticidae prey-species showing Oichnus paraboloides: Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda and Anellida. We found a clear preference for bivalves of the Mactridae family, 80% being S. subtruncata. We focused on the predator-prey relationship between Naticidae and S. subtruncata using random sampling. We found a 10% of the sample predated, a 14% with signs of attack failure, with an almost complete absence of double attacks, that led us to conclude that predators are highly efficient. We confirmed the existence of stereotypy in selection of the location chosen for drilling, with a clear preference for the umbonal area and a refusal of the ventral zone. Finally, we found a correlation between the size of the predator and the size of the prey, concluding that hunters select preys based on size.


Text complet: PDF