Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dinàmica poblacional de dos equinoïdeus irregulars de l’Aptià de Cinctorres (conca del Maestrat)

Enric Forner i Valls, Joan Castany i Alvaro, José Pablo Sansano Ten, Daniel Jurado Sánchez, Vicent Gual i Ortí

Resum


S’estudia la tafonomia i la comunitat d’un jaciment de l’Aptià de Cinctorres (Conca sedimentaria del Maestrat, Serralada Ibèrica). S’analitza la dinàmica poblacional d’Heteraster oblongus (Brongniart 1821) i Pliotoxaster collegnii (Sismonda 1843). Les conclusions més importants són que es tracta d’una paleobiocenosi, però presenta un biaix estratinòmic a favor d’espècies infàuniques en contra de les epifàuniques i un alter biaix fossildiagenètic a favor dels éssers amb conquilla composta de calcita davant els que tenen la closca d’aragonita. Que l’estudi de les poblacions permet constatar l’existència de dos equinoïdeus detritívors amb poblacions pròsperes explotant un mateix recurs alimentari.

Population dynamics of two irregular echinoid of Aptian from Cinctorres (Maestrat Basin)

The taphonomy and the fossil community of the one site from Aptian of the Cinctorres (sedimentary basin Maestrat, Iberian Chain) is studied. The population dynamics of Heteraster oblongus (Brongniart 1821) and Pliotoxaster collegnii (Sismondi 1843) are analysed. The most important conclusions is that this is a paleobiocenosis, but has a biostratinomic bias in favour of infaunal species against epifaunal and a diagenetic bias in favour of shells composed of calcite against the shell of aragonite. The study populations can confirm the existence of two detritivores equinoids with prosperous populations, exploiting the same food resource.


Text complet: PDF