Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Els articles a text complet d'aquesta revista a RACO són d'accés obert. Els usuaris tenen dret a llegir-los, descarregar-los, copiar-los, distribuir-los, imprimir-los i establir-hi enllaços sense el consentiment dels autors i/o institucions editores.

Llicència CC-BY 4.0 Reconeixement d’autoria (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca).

 

Objectius i temàtica

Magnificat Cultura i Literatura Medievals és una revista de periodicitat anual, publicada per la Universitat de València.

La cobertura de l'anuari és triple:

(1) Literatura, lingüística literària i temes culturals en sentit ampli, que afecten la Corona d'Aragó i Occitània (i altres territoris relacionats, com Nàpols i Navarra).

(2) Altres temes d'interès literari o cultural, sobre l'època medieval i postmedieval (fins a 1600).

(3) Humanitats digitals, i altres tipus d'estudis metodològics, a condició que puguen ser útils al medievalista.

 

Aquest anuari naix amb la voluntat de servir de plataforma a aquells treballs que sobrepassen la llargada convencional dels articles de revista. Per això Magnificat CLM publicarà amb preferència aquesta mena d'articles, però no n'exclourà els de llargada mitjana.

Magnificat CLM es dirigeix a investigadors i públic especialitzat en medievalística, particularment en la filologia romànica, així com a especialistes en humanitats digitals.

Magnificat CLM consta d'una única secció d'articles, que se sotmetrà a indexació.

Per tal de complir amb les condicions de prevenció d'endogàmia que estableixen la majoria d'indexadors, Magnificat CLM no publicarà articles de membres de la institució editora (Universitat de València).

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Monografia

Editors/es
  • Rosanna Cantavella Chiva
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Magnificat CLM aspira a la màxima excel·lència acadèmica.

El procés de revisió dels articles es realitzarà de manera anònima, mitjançant el sistema “doble cec”:  es garanteix el mutu anonimat dels revisors i de l’autor que presenta l’article.

Els articles rebuts seran objecte d'una revisió preliminar per part de l’equip editorial, que comprovarà si l’article s’ajusta als criteris temàtics, i als requisits formals, establerts en les normes de publicació. En cas afirmatiu, l'article serà enviat a unarevisió doble cega de pars, a càrrec de dues persones especialistes en l'àrea temàtica de l'article.

Els avaluadors podran: 1. Aprovar la publicació de l'article en la versió enviada. 2. Sol·licitar la introducció de canvis significatius en l’article (cas que demanarà unanova revisió per part dels mateixos avaluadors o d’uns altres). 3. Indicar la conveniència de la seua publicació després de la realització de canvis menors. 4. Rebutjar l'article. En el cas d'una avaluació doblement negativa, el text en qüestió serà retornat a l’autor. En cas de divergència marcada entre les valoracions dels dos revisors, el text serà enviat a un tercer revisor, el criteri del qual, sumat alsanteriors, decidirà la seua publicació o no.

Els pars avaluadors seran totalment externs a l'equip editorial, així com a la institució editora, la Universitat de València.

Aquesta és la versió abreviada de la política d'avaluació. Podeu veure la versió completa, inclòs el formulari d'avaluació, dins l'apartat "Procés editorial".

 

Identificació bibliogràfica i periodicitat

Títol: Magnificat Cultura i Literatura Medievals.

Abreviatura: Magnificat CLM.

ISSN: 2386-8295.

Altres identificacions: cada article de Magnificat CLM té assignat un DOI identificatiu.

Periodicitat de la revista: anual.

Inici de la publicació: desembre 2014.

 

Equip científic

Entitat patrocinadora: Universitat de València

http://www.uv.es

Av. Blasco Ibáñez, 10

46010 València (Espanya).

Tel UV: (+34) 963 86 41 00

 

 

Equip editorial (consell de redacció): Rosanna Cantavella, Barry Taylor, Rafael Beltran Llavador, Llúcia Martín Pascual i Josep Izquierdo.

 

Directora: Rosanna Cantavella Chiva

Departament de Filologia Catalana

Universitat de València

València (Espanya)

cantave@uv.es

http://www.uv.es/cantave

 

Secretari de redacció: Josep Izquierdo Gil

Departament de Filologia Catalana

Universitat de València

València (Espanya)

izquierdo.josep@gmail.com

 

Vocals: Barry Taylor

British Library

London (United Kingdom)

Barry.Taylor@bl.uk

 

Rafael Beltran Llavador

Departament de Filologia Espanyola

Universitat de València

València (Espanya)

Rafael.Beltran@uv.es

 

Llúcia Martín Pascual

Departament de Filologia Catalana

Universitat d'Alacant

Alacant (Espanya)

Llucia.Martin@ua.es

 

 

Adreces de Magnificat CLM

 

URL: http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Adreça electrònica: mclm@uv.es

 

Adreça postal:

Magnificat CLM

Departament de Filologia Catalana, Universitat de València

Av. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València (Espanya)

Tel. (+34) 963 86 42 55.

Fax. (+34) 963 86 96 44.

 

 

Hom realitzarà la presentació d'originals no per correu electrònic ni postal, sinó a través de l'aplicació corresponent en la plataforma OJS (http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/) després de donar-s'hi d'alta com a autor, perquè quede degudament registrada.

 

 

Consell científic (consell assessor):

 

  • Rafael Alemany Ferrer (Departament de Filologia Catalana, Universitat d'Alacant, Alacant, Espanya)

  • Carlos Alvar Ezquerra (Unité d'Espagnol, Université de Genève, Genève, Suisse)

  • Lola Badia Pàmies (Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya)

  • Vicenç Beltran Pepió (Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia)

  • Charles Burnett (Warburg Institute, School of Advanced Study University of London, London, United Kingdon)

  • Germà Colón Domènech (emèrit, Romanisches Seminar, Universität Basel, Basel, Suisse)

  • Jane Connolly (Department of Modern Languages and Literatures, University of Miami, Coral Gables, Fl., United States)

  • Roger Friedlein (V. Romanisches Seminar, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland)

  • Fabio Zinelli (École Pratique des Hautes Études, Paris, France)

 

 

Equip tècnic

 

Composició i maquetació: Josep Izquierdo Gil (mclm@uv.es)

Grafisme: Dídac Ballester (didac@didacballester.com,http://www.ibanmasdidac.com).

 

 

Funcions i responsabilitats de l'equip científic

 

Director:

-Procediment de selecció: El director de la revista és nomenat pel director del Servei de Publicacions de la Universitat de València, prèvia elecció per votació del consell editorial, i amb el vist-i-plau majoritari del consell científic.

 

-Funcions: el director és el gestor científic bàsic de la revista: canalitza les propostes d'articles al consell editor per a la primera supervisió (formats i qualitat de llenguatge), i als revisors per a la segona (qualitat científica i continguts). Per a la designació de revisors, el director s'ajuda de consultes amb membres de l'equip científic.

 

 

Consell editor:

 

-Composició: El consell editor o consell de redacció està format per cinc persones: director, secretari i tres vocals. S'ha optat per un consell editor de dimensions reduïdes per a dotar-lo de major agilitat i operativitat.

 

-Selecció: Els membres són seleccionats i anomenats pel mateix procediment que el director.

 

-Proporció: La presència en el consell editor de membres externs a la institució editora (Universitat de València) serà com a mínim del 33%.

-Funcions: Els membres del consell editor donen suport al director en les funcions d'aquell.

L'equip editorial realitza el seguiment dels treballs presentats (recepció i tramitació, inclosa l'avaluació primera dels formats i qualitat de llenguatge), i estableix els continguts i estil de la revista.

 

 

Consell científic:

-Composició: El consell científic o consell assessor està format per una quantitat de membres que pot ser variable, però es mourà al voltant de vuit a dotze persones.

 

-Selecció: Els nous membres del consell científic són proposats pel consell editor amb el vist-i-plau de la resta del consell científic.

 

-Proporció: La presència de membres de la institució editora (Universitat de València) en el consell científic no podrà superar el 10%.

 

-Funcions: El consell científic, a més de prestigiar la revista amb el seu aval, és l'equip consultor per a aspectes de política editorial, i procura la seua difusió en tots els fòrums professionals. Els seus membres també són consultats pel director sobre elecció de revisors.

 

Informes estadístics sobre el procés editorial

Magnificat CLM té compte a Google Analytics, cosa que li permet resseguir les visites que rep la revista globalment.

Essent aquesta una revista de periodicitat anual, i centrant-se, per la natura extensa dels originals, en pocs articles per número, el consell editorial esperarà fins a cinc anys per començar a traure estadístiques significatives sobre el procés editorial. A partir de l'any cinc de la revista, es proposa de publicar les següents estadístiques anualment (de cada apartat hom n'oferirà valors absoluts i percentuals):

 

--Proporció de manuscrits rebuts i acceptats:

 

.Total de treballs rebuts.

.Treballs rebuts segons temàtica.

.Treballs rebuts segons procedència geogràfica.

 

.Total de treballs acceptats.

.Treballs acceptats segons temàtica.

.Treballs acceptats segons procedència geogràfica.

 

.Treballs rebutjats en la pre-revisió formal i de qualitat de llenguatge.

.Motius del rebuig en la pre-revisió.

.Treballs rebutjats en la pre-revisió segons temàtica.

.Treballs rebutjats en la pre-revisió segons procedència geogràfica.

 

.Total de treballs publicats.

.Treballs publicats segons temàtica.

.Treballs publicats segons procedència geogràfica.

 

.Total de pàgines publicades.

. Pàgines publicades segons temàtica.

 

 

--Estadístiques de períodes de temps transcorreguts entre la presentació de l'original, la seua acceptació, i la publicació.

 

Comptant amb el compliment de termini dels avaluadors, els autors haurien de rebre una contestació sobre l'acceptació o no del seu original en un termini no superior a 60 dies.

 

.Temps mitjà entre recepció i publicació d'articles.

.Temps mitjà entre recepció i acceptació o no inicial (provisional) del treball.

.Temps mitjà entre recepció i acceptació definitiva del treball.

.Temps mitjà entre recepció i publicació del treball.

.Temps mitjà emprat pels revisors en l'evaluació dels treballs.

 

Si en el futur Magnificat CLM ampliara a més d'una única secció, llavors aquestes estadístiques es donarien també desglossades per seccions.

 

En tots els casos les xifres s'especificaran en dies (no en setmanes ni mesos), i se'n donarà la mitjana ('media') i la desviació estàndard.

 

 

-Estadístiques. Procés d'arbitratge científic

 

.Nombre de revisors per treball

 

Nombre de revisors-Nombre de treballs. Exemple:

 

 

2

60 (%)

3

10 (%)

4

1 (%)

 

Si en el futur Magnificat CLM ampliara a més d'una única secció, llavors aquestes estadístiques es donarien també desglossades per seccions.

 

. Nombre de treballs avaluats per revisors.

 

Drets de reproducció i subscripcions

Propietat intel·lectual: Tots els articles d'aquesta revista són d'accés lliure i propietat dels seus autor, segons llicència Creative Commons CC BY 4.0

Reconeixement 
CC BY

Els autors, per sotmetre els originals a Magnificat CLM, han d'acceptar aquest tipus de llicència.

 

Subscripcions: la revista ofereix l'opció de subscripció electrònica mitjançant alertes RSS.

Preu: es tracta d'una revista gratuïta en format totalment obert (via daurada).

 

Difusió

En ser una revista en Open Journal Systems, Magnificat CLM és difosa a nivell global. L'equip editorial té el compromís d'avançar encara més la coneixença de la revista mitjançant la sol·licitud d'inclusió en tots els índexs i bases de dadespossibles (vegeu Indexació).

Els autors que publiquen en Magnificat CLM es comprometen a difondre els seus articles en el repositori a què tinguen accés (via verda de difusió global), i en les xarxes socials d'investigadors: almenys en Google Scholar (http://scholar.google.es/), Mendeley.com (http://www.mendeley.com/) i Academia.edu (http://www.academia.edu/). Tutorial sobre Google Scholar:http://tinyurl.com/pt9fouk [ESP].

La revista també té un blog on s'avancen informacions sobre els números, i on poden fer comentaris els lectors. Els lectors també poden comentar a cada article en ScienceOpen.com.

Magnificat CLM també té presència a Twitter, on se'n fan anuncis.

Així mateix, se n'envia periòdicament informació per email a totes les llistes de correu de tema medieval, romànic i hispànic.

 

 

Indexació

Magnificat CLM està inclosa en múltiples bases internacionals; entre altres ERIH+, MLA IB, DOAJ, OpenScience, Latindex i REDIB. Vegeu-ne llista, enllaços i detalls ací.

 

Principis ètics en investigació i publicació

Principis ètics en la investigació

 

L'actual insignificància econòmica de les humanitats en el panorama social, fa menys probable que en altres àrees l'aparició de conflictes ètics entre l'objectivitat dels investigadors i l'interès econòmic dels seus patrocinadors, ja que aquests solen ser institucions públiques sense ànim de lucre. Tot i així, l'equip editorial explicita que exigeix dels autors la independència científica respecte dels interessos (econòmics, polítics o d'altra mena) dels seus patrocinadors.

 

 

Principis ètics en la publicació

 

--Frau científic:

 

Existeix frau científic quan una publicació no és veraç en tot o en part, i resulta producte de l'engany. Representen frau científic: la fabricació de resultats, basada en dades inventades; la falsificació de dades; l'omissió deliberada de fets o dades, i el plagi. Hi ha plagi quan un autor presenta com a propis resultats, idees, o dades creats per altres. Així mateix, quan s'efectua la còpia directa d'un text sense que aquest aparega entre cometes ni se'n cite la font. També quan aquest text aliè apareix com a propi amb unes poques paraules canviades o en paràfrasi, i manca d'agraïment per l'ajuda significativa d'altri.

 

Mesures a prendre:

Magnificat CLM avisa que no consentirà de cap manera aquesta pràctica delictiva. Si la detecta en el procés editorial, en denegarà immediatament la publicació, i efectuarà una reconvenció a l'autor recordant-li que aquesta és una molt seriosa pràctica delictiva. Si la mena de frau científic és el plagi, el document serà enviat immediatament a l'autèntic autor, perquè aquest prenga les mesures legals apropiades.

 

Si la revista detecta el frau científic una vegada el treball haja estat publicat, procedirà a afegir, dins el document de l'article en qüestió, una retractació en què denuncie en detall el frau realitzat pel seu autor. Aquesta retractació apareixerà també a la pàgina web de la revista, en l'apartat 'Avisos', i així mateix, seguint les recomanacions de l'ICMJE, en un document de retractació que serà visible al final del sumari del número següent (citant la referència bibliogràfica de l'article conflictiu), on es reproduirà el text que s'haja afegit al mateix article, i que contindrà els següents apartats:

 

Un títol, que començarà per la paraula "Retractació", i en contindrà també el motiu. Per exemple: "Retractació: falsificació de dades". A continuació s'especificarà en detall el frau comès.

 

Depenent de la gravetat del frau, Magnificat CLM es reserva el dret de denunciar-lo tant a les instàncies acadèmiques com a les judicials.

 

 

--Publicació duplicada

 

La publicació duplicada, anomenada també publicació redundant, és aquella en què un article o treball coincideix en l'essencial amb un altre ja publicat. En això, Magnificat CLMes regeix pels criteris de l'ICMJE, i per tant, no accepta originals que representarien publicació duplicada. L'autor, per tant, té l'obligació d'avisar a la revista, quan li presenta el seu treball, de qualsevol factor que pogués representar conflicte en aquesta àrea. Si hi hagués algun solapament amb alguna publicació anterior de l'autor, aquest, a més, s'ha d'explicitar en el text del treball que es presenta a Magnificat CLM.

 

No es consideren publicació duplicada, i per tant poden ser publicats en Magnificat CLM sense conflicte: (a) un treball desenvolupat a partir d'una comunicació oral a congrés (però no si aquesta comunicació ja ha vist la llum com a text imprés); (b) la traducció o adaptació d'un article publicat primer en un altre idioma (però en aquest cas serà imprescindible presentar la conformitat escrita de l'editor de la primera versió). Ara bé, en ambdós casos cal que l'autor en comunique la circumstància a Magnificat CLM quan hi presenta el seu treball, i que la circumstància aparega recollida en el text mateix, com a nota a peu de pàgina per exemple.

 

Per prevenir la publicació duplicada, la revista exigeix la declaració d'originalitat a l'autor, així com la de no enviament simultani, quan aquest hi sotmet el seu treball. Si s'hi intenta realitzar una publicació redundant sense prèvia notificació, la revista prendrà severes mesures, idèntiques a aquelles enunciades per al cas de frau científic, tant si el cas és detectat en el procés editorial, com si la duplicació s'observa una vegada publicat l'article. En aquest darrer cas, la revista realitzarà una notificació de publicació redundant en les seues pàgines (idèntica en tots els aspectes a la indicada per a cas de frau científic, i figurant en tots els mateixos apartats, però amb el títol "Correcció: publicació duplicada") amb o sense el consentiment de l'autor.

 

 

--Autoria

 

En cas de signatures múltiples d'un article, cal especificar quan algú pot ser considerat autor o coautor d'un treball: ha de ser capaç de responsabilitzar-se públicament del contingut d'un article; capaç d'assenyalar com i per què se n'han realitzat les observacions, i com se n'han establert les conclusions a partir dels resultats; capaç de defensar el seu treball de les crítiques a què puga veure's sotmès. Només pot ser capaç de tot això si ha participat en el disseny de l'estudi, en l'observació i la interpretació de les troballes, i en la redacció de l'article. En cas de múltiples signatures, la direcció de Magnificat CLM pot demanar als coautors que especifiquen quina ha estat l'aportació de cadascun. En qüestions d'autoria, Magnificat CLM es guia per les directrius que estableix l'ICMJE.

 

 

Límit al nombre de coautors:

La coautoria múltiple no és freqüent en la majoria d'àrees d'humanitats, per la qual cosa la revista considera que el cas només es presentarà en ocasions molt justificades. Per aquest motiu, no s'estableix d'entrada nombre màxim de coautors – sempre tenint presents les directrius d'autoria justificada de l'apartat anterior.

 

No obstant això, en el sumari de la revista sols hi podran aparèixer els primers quatre, com a màxim.

 

Ordre d'autors:

En cas de coautoria, la revista respectarà l'ordre de signatura que hagen decidit els coautors, seguint el que estableix l'ICMJE, siga aquest alfabètic, jeràrquic, etc. En aquest sentit, prendrà com a ordre aquell en què apareguen els coautors en la primera pàgina de l'original.

 

 

--Conflictes d'interès

 

En aquest apartat, Magnificat CLM es regeix novament per les normes de l'ICMJE, que estableixen que existirà conflicte d'interès quan qualsevol dels qui participen en el procès de publicació tinga vincles amb activitats que puguen influir nocivament en la seua capacitat de jutjar, independentment que aquesta possible influència nociva s'haja donat o no. Ací bàsicament s'entenen relacions financeres amb indústries; però també per raons com relacions personals, rivalitats acadèmiques o vehemència intel·lectual.

 

Els autors, revisors i equip editorial han de seguir aquestes directrius de l'ICMJE a l'hora de declarar els seus possibles conflictes d'interès.

 

La revista demana als autors que, en cas de possible conflicte d'interès, n'explicite el cas en presentar el seu article. Se li demanarà, a més, que, en cas que així ho considere necessari, declare quines persones voldria veure excloses com avaluadors del seu treball per conflicte d'interès. Aquesta mateixa consulta es fa als potencials avaluadors: si creuen que avaluar el text que se'ls ha facilitat podria provocar conflicte d'interès.

 

En cas que el conflicte d'interès siga detectat després de la publicació, la revista seguirà exactament passos de retractació idèntics en tots els aspectes als indicats per a cas de frau científic, i figurant en tots els mateixos apartats, però amb el títol "Correcció: declaració de conflicte d'interès"); es pot admetre també, complementàriament, una nota de l'autor o autors reconeixent el cas i demanant-ne disculpes.

 

 

--Confidencialitat

 

Els originals presentats a Magnificat CLM han de ser tractats amb confidencialitat absoluta, tal com demana el procés científic d'una revista seriosa, en totes les fases del procés editorial, i tant en l'avaluació com en la publicació. Per aquest motiu, a més, s'opta pel sistema de revisió doble cec.

 

 

 

 

Criteris d'acceptació i política d'avaluació

L'autor presentarà la seua proposta d'article donant-se primer d'alta en https://ojs.uv.es/index.php/MCLM/user/register, on elegirà el rol "Autor".

 

--Criteris per a l'acceptació de manuscrits

Caldrà que els manuscrits que es presenten a Magnificat CLM suposen un significatiu avanç del coneixement, complint amb aquests criteris bàsics de tot article d'investigació:

Originalitat i novetat de resultats, rellevància (l'article ha de ser útil i ha d'avançar el coneixement de la seua àrea), qualitat metodològica que resulte en fiabilitat i validesa científica, i bona presentació: redacció clara i precisa, coherència lògica i bona presentació material.

 

Prioritat editorial:

Com que Magnificat CLM no preveu números monogràfics, la prioritat editorial és la cronològica: els articles es publicaran per ordre d'acceptació definitiva. L'acceptació definitiva és la que es dóna després de la revisió científica: una vegada que els revisors han donat el vist-i-plau complet a l'original, o bé una vegada lliurat per l'autor l'original corregit d'acord amb les modificacions que els revisors hagen suggerit prèviament.

 

--Selecció de revisors

Magnificat CLM mantindrà un banc de revisors externs a l'estructura de la revista, amb identificació nominal i institucional, adreça electrònica i àrees d'especialització, quantitat de revisions que se li han sol·licitat, quantitat de revisions que ha lliurat, correcció en la qualitat de les revisions, i compliment de terminis en el lliurament d'informes.

Aquest banc de revisors s'alimentarà dels suggeriments de l'equip editorial, el consell científic, altres revisors, i els propis autors.

En presentar els seus originals, els autors hauran d'especificar si volen suggerir noms de potencials revisors, o indicar quins experts no haurien de participar en la revisió per existència de rivalitats o d'altres conflictes d'interès (vegeu més amunt l'apartat "Conflictes d'interès").

 

--Responsabilitats i funcions dels revisors

Els revisors són especialistes en els diferents camps coberts per la revista, que ajuden l'equip editorial a jutjar la qualitat dels articles enviats per a publicació. La seua funció és cooperar per mantenir la qualitat dels articles i ajudar els autors amb una crítica constructiva.

En conseqüència, aquestes són les seues responsabilitats i pautes d'actuació:

Competència: el revisor ha d'estar capacitat per a jutjar l'article que se li sotmet. Si no es considera l'apropiat per a aquesta tasca, ha de declinar la revisió, o renunciar-hi al més aviat possible; i, si la revista li ho demana, suggerir un revisor substitut. Les revisions han de ser serioses, els comentaris concrets; les crítiques han d'oferir alternatives i suggeriments específics.

Confidencialitat: el revisor ha d'abstenir-se de comentar amb ningú el treball que jutja, així com d'aprofitar-ne les idees ni dades fins que el text haja estat publicat, ja que mentrestant el contingut és propietat privada de l'autor. En cas que el revisor necessitàs consultar algun particular punt amb un altre expert, hauria, primer de demanar permís a la revista per a la consulta.

Imparcialitat i honestedat: l'obligació del revisor és avaluar l'original abstenint-se de cap mena de prejudici. Per això mateix, el revisor ha de fer saber a la revista si existeix cap mena de conflicte d'interès (vegeu més amunt, apartat "Conflictes d'interès") que puga predisposar la seua opinió sobre el manuscrit que revisa, i autoexcloure's de l'avaluació quan veja que la seua neutralitat podria veure's afectada.

Diligència: el revisor ha d'emetre l'informe ajustant-se al termini indicat per la revista. En cas de no poder complir-lo, ho haurà de notificar a l'equip editorial immediatament, per tal de negociar una breu moratòria o ser substituït per un altre revisor.

 

--Decisió final

La revista comunicarà als revisors que hi hagen participat, alhora que als autors, l'aparició d'un nou número, on aquells podran comprovar la publicació o no de l'article que han avaluat i valorat, així com saber quins n'eren els autors.

 

--Intercanvi d'informes als revisors

La revista sols mostrarà a un revisor el text de l'informe de l'altre (sempre de manera anònima), en cas de conflicte marcat. D'altra manera, i tenint present la concreció de les preguntes del formulari d'avaluació, no es veu necessitat de donar a conèixer el treball dels revisors.

 

--Reconeixement de la labor dels revisors

La revista reconeixerà la benemèrita tasca dels revisors de dues maneres: D'una banda, emetrà certificació de la labor del revisor sempre que aquest en sol·licite, cara a acreditacions, sexennis, etc. De l'altra, en el futur farà pública en el seu web la llista de revisors. Tanmateix, i perquè no es veja compromès el prioritari principi de confidencialitat, aquesta llista només començarà a aparèixer-hi una vegada que la revista haja arribat, almenys, a trenta-cinc articles publicats.

 

--Avaluació de la qualitat dels revisors

Com s'indica més amunt a l'apartat "Selecció de revisors", dins el banc de revisors externs de la revista, la fitxa de cada un inclou apartats relatius al seguiment de la seua labor, referits a la quantitat de revisions que ha lliurat, correcció en la qualitat de les revisions, i compliment de terminis en el lliurament d'informes. Aquest material és la base de la valoració del treball de cada revisor.

 

--Queixes o reclamacions dels autors

 

Els drets de l'autor s'han de subordinar sempre a l'acatament de les normes de la revista Magnificat CLM. Si l'autor té una queixa o reclamació a realitzar, ha de dirigir-la amclm@uv.es. A partir d'ací, i de manera col·legiada, l'equip editorial considerarà si hi ha base legal en la normativa de la revista per a la dita queixa o reclamació, i contestarà a l'autor a la major brevetat possible: bé indicant-li que no hi ha lloc a la queixa segons les normes, o bé pel contrari anunciant-li les següents passes que l'equip realitzarà per a clarificar el conflicte. Vegeu també més amunt, a "Conflictes d'interès". Pel que fa a la revisió cega, l'àrea on més freqüent pot ser l'aparició de conflicte, cal recordar que, així com el revisor té l'obligació de treballar amb imparcialitat i generar un informe útil i constructiu, també l'autor ha d'estar disposat a acceptar les observacions i suggeriments que se li facen.


 

Integritat, responsabilitat i comunicació

--Llibertat i integritat editorial

 

Magnificat CLM obeeix el principi de llibertat i d'integritateditorials. L'equip editor resistirà cap intent de pressió externa que pogués compromete la seua línia i el seucontingut editorials. La direcció tindrà responsabilitat iautoritat completes sobre el contingut de la publicació. D'altra banda, Magnificat CLM és publicada per la Universitat de València, institució que presenta una llarga tradició de compromís amb la llibertat científica. Pel que fa a la llibertateditorial front a les obligacions i els drets de lesorganitzacions patrocinadores, Magnificat CLM es regeix pel que recomana l'ICMJE.

 

 

--Declinació de responsabilitat sobre afirmacions dels autors

 

Magnificat CLM no es fa responsable de les opinions vessadesen els treballs publicats en les seues pàgines, que són responsabilitat única dels seus autors.

 

 

--Propietat intel·lectual

 

Magnificat CLM és una publicació compromesa amb la difusió del coneixement científic en obert. Per evitar cap mena de trava a la seua difusió, els autors són propietaris dels articles en llicència Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional de Creative Commons.

 

--Relació amb els mitjans de comunicació

 

Com a revista erudita, Magnificat CLM, no preveu una relació estreta amb els mitjans de comunicació de masses. Tot i així ha de poder avançar-se a possibles distorsions que redactors no especialitzats poguessen provocar en l'ocasional divulgació de novetats publicades en la revista. En aquest sentit, l'opció de Magnificat CLM és mantenir un blog, així com comptes en la xarxa social Twitter, per tal de comunicar al públic en general les novetats de cada número i fer els aclariments pertinents, així com rebre comentaris i suggeriments.

 

 

--Publicitat

 

Magnificat CLM no admet publicitat.

 

 

Control, auditoria i autoavaluació de la revista

Una revista científica ha d'autoavaluar-se periòdicament, endiferents aspectes. Anualment, l'equip editorial Magnificat CLM realitzarà una reunió, física o virtual, en què valorarà la qualitat global dels seus criteris d'avaluació, formularis iprotocols web, informes d'avaluació, treballs publicats i paper dels revisors. A la llum de les dades i opinions recollides delsdiferents agents (lectors, revisors, autors, consell de redacció i consell assessor), es plantejarà la possibilitat de millores en els diferents aspectes de la revista.

 

--Opinió dels lectors

L'opinió dels lectors serà recollida de manera contínua a través de la presència de Magnificat CLM a xarxes socials, així com al seu blog. A través d'aquestes plataformes, es recolliran opinions sobre l'originalitat, significació, novetat, actualitat i qualitat metodològica dels articles de Magnificat CLM, que seran tingudes en compte en l'autoavaluació anual.

 

--Opinió de l'equip editorial

Els membres de l'equip editorial efectuen, també, un treball continu d'avaluació dels diferents agents: repleguen les opinions dels lectors; interactuen amb els autors, replegant-ne també les opinions en el procés; realitzen la valoració del treball dels revisors en cada lliurament, així com la tasca del consell científic, que informarà sobre política editorial a seguir per la revista. Tots aquests elements, com s'ha dit, es posen en comú i, en el seu cas, donen lloc a modificacions, en la reunió anual d'autoavaluació de la revista.

 

--Opinió dels revisors

La revista sol·licita opinions i suggeriments de millora a tots els seus revisors, dins el propi formulari d'avaluació (vegeu pregunta 15 del formulari d'avaluació a emplenar pels revisors), cada vegada que aquests realitzen un informe. Aquestes opinions són valorades i, en el seu cas, incorporades en la reunió d'autoavaluació anual.

 

--Opinió dels autors

Una vegada publicat un número, Magnificat CLM realitzarà una breu enquesta voluntària als autors del número, en la qual aquests donaran la seua opinió sobre els següents punts del procès editorial: criteris d'avaluació de manuscrits, períodes de revisió, protocols de revisió i qualitat de les revisions.


 

Política d'arxivament digital

Magnificat CLM empra el repositori institucional de la Universitat de València, RODERIC, com a base d'arxivament digital: http://roderic.uv.es/handle/10550/43538. La revista apareix també arxivada a RACO: http://raco.cat/index.php/MagnificatCLM.

A cada article publicat per Magnificat CLM, a més, se li assigna un Digital Object Identifier (DOI), que figura a la seua primera pàgina.