Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Negació en els parlars pirinencs centrals. Sintaxi de la partícula emfàtica cap

Ares Llop Naya

Resum


L'objectiu d'aquest article és donar compte de l'expressió de la negació emfàtica en els parlars catalans del Pirineu Central (i específicament en pallarès) a través de la partícula cap. Duem a terme la nostra anàlisi a través de dues aproximacions. D'una banda, aprofitant els materials de la dialectologia tradicional, analitzem l'etimologia de cap i presentem una delimitació geolingüística de l'ús de la partícula dins l'àrea transpirinenca. De l'altra, més enllà de l'òptica tradicional, analitzem la partícula cap des del punt de vista de la microvariació sintàctica i dels processos de canvi sintàctic; i fem atenció als aspectes diacrònics i sincrònics en les llengües i dialectes romànics transpirinencs. Des de l'òptica de la diacronia hi descrivim el procés de reanàlisi gramatical de la marca nominal cap com a marca de polaritat emfàtica baixa
Cicle de Jespersen (incipient) i com a marca de polaritat oracional (com a resultat d'un procés de canvi sintàctic incert i en procés). Des de l'aproximació sincrònica i teòrica, caracteritzem morfosintàcticament la marca, en comentem les principals característiques distribucionals i sintàctiques, els trets formals, i afegim algunes consideracions breus sobre la semàntica i els usos pragmàtics de l'element estudiat.

Text complet: Text complet