Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

"És quan dormo que hi veig clar": aproximació a les construccions de clivellament en català

Noèlia Sánchez-Candela

Resum


El propòsit d'aquest article és presentar una aproximació a les construccions clivellades i pseudoclivellades del català. Aquestes estructures estan presents no només en el conjunt de les llengües romàniques, on han rebut una atenció especial per part de lingüistes i gramàtics, sinó també en diverses llengües del món tipològicament molt diferents; però sempre presenten propietats formals i funcionals que, en bona mesura, se superposen. Malgrat la productivitat de les construccions de clivellament en la nostra llengua, no comptem amb cap estudi monogràfic i exhaustiu que done compte de les propietats pragmàtiques, semàntiques, sintàctiques o prosòdiques d'aquestes estructures; tot el que trobem en català són referències puntuals (que poden ser més o menys extenses) en treballs que abasten altres àmbits d'estudi i que, per tant, tenen altres objectius. Per aquest motiu, l'article pretén ser un primer acostament a aquestes estructures: Hi descriuré breument les propietats pragmàtiques i semàntiques de les construccions de clivellament, així com les principals característiques sintàctiques; hi presentaré la meua proposta de denominació i classificació, defensant la necessitat de diferenciar clarament entre clivellades, d'una banda, i pseudoclivellades de l'altra i, finalment, esbossaré a grans trets una proposta d'anàlisi teòrica.

Text complet: Text complet