Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

La revista és d'accés obert. Els articles/continguts d'aquesta revista estan subjectes a una llicència d'ús Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDeri­vada 2.5 Espanya que permet als usuaris la seva reproducció, distribució i comunicació pública sempre que no es modifiqui l'obra original, no es faci amb una finalitat comercial i es reconegui a l'autor i a la revista.

 

Objectius i temàtica

Haidé és una contribució periòdica als estudis sobre Joan Maragall i una plataforma per proposar reflexions, anàlisis i punts de vista sobre les diverses activitats culturals, literàries i artístiques que van caracteritzar les dècades a cavall dels segles XIX i XX.

 

Política de seccions

Presentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Testimonis

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Vària

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Casa Museu

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Premi Haidé

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Apèndix

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Haidé és una publicació que disposa d'un sistema d'avaluació extern (double-blind peer review) realitzat per acadèmics i professionals de prestigi reconegut.


Els articles publicats a Haidé comuniquen resultats d'investigació original, és a dir, Haidé no acceptarà treballs que s'hagin publicat anteriorment en altres revistes o que hagin format part de monografies.

 

Consell de redacció

Direcció: Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona Esther Vilar, Biblioteca de Catalunya

Consell de redacció: Glòria Casals, Universitat de Barcelona ; Joana Escobedo, Biblioteca de Catalunya ; Francesc Fontbona, Biblioteca de Catalunya ; Lluís Quintana, Universitat Autònoma de Barcelona ; Eugènia Serra, Biblioteca de Catalunya ; Dolça Tormo i Ballester, Biblioteca de Catalunya

Secretaria: Maria Planellas, Universitat de Barcelona ; Gemma Bartolí, Universitat de Barcelona

Comitè científic: Cèsar Calmell, Universitat Autònoma de Barcelona ; Carme Gregori, Universitat de València ; Giuseppe Grilli, Università degli Studi Roma Tre ; Maria Llombart, Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; Jordi Malé, Universitat de Lleida ; Joan Lluís Marfany, University of Liverpool ; Ignasi Moreta, Universitat Pompeu Fabra ; Josep-Maria Terricabras, Universitat de Girona ; Eliseu Trenc, Université de Reims Champagne-Ardenne

 

Taxes de publicació

La revista no cobra taxes per l'enviament de treballs ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).

 

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

El Consell de Redacció de la revista Haidé. Estudis maragallians assumeix íntegrament els valors i els principis presentats en el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE). Amb la qual cosa, es compromet a garantir la qualitat dels materials publicats i el respecte cap a la llibertat d’expressió, i, d’altra banda, s’esforça per incorporar qualsevol suggeriment a fi de millorar la transparència en les fases de publicació i manté la prerrogativa de publicar posteriorment correccions, esmenes, rectificacions o excuses cada cop que se’n presenti la necessitat.

Totes les contribucions que arriben a la revista passen per una fase de revisió i acceptació per part del Consell de Redacció. A més a més, els articles que apareixen a les seccions «Dossier» i «Vària» han de sotmetre’s a una doble avaluació externa segons els criteris que són explicitats a la declaració de Política editorial. La revista garanteix l’anonimat, tant pel que fa als autors i autores dels textos presentats com pel que fa a les persones encarregades de l’avaluació. També es compromet a mantenir dins una estricta forma de confidencialitat totes les comunicacions respecte a dubtes o aclariments que puguin sorgir durant el procés d’avaluació o durant la comunicació del seu resultat. El judici dels agents avaluadors es basarà exclusivament en la rellevància científica del treball, en la seva originalitat, claredat i pertinença a l’àmbit d’estudi de la revista.

Haidé. Estudis maragallians manté el seu compromís en la lluita contra el plagi. Els textos considerats com a tals que pervinguin a la redacció seran rebutjats. En cas que es demostri que un text ja publicat sigui fruit de plagi, el text s’eliminarà i la direcció de la revista farà manifesta una declaració oficial per condemnar-lo. Tots els col·laboradors i col·laboradores que publiquen les seves contribucions a Haidé assumeixen la responsabilitats dels propis escrits.

 

Avís de drets d'autoria

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

a. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d'atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDeri­vada 2.5 Espanya, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

b. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

 

Normes de presentació d'originals

Requisits generals

- Els textos de la revista seran en llengua catalana. S'acceptaran també articles escrits en altres llengües romàniques i en anglès.

- Els textos s'enviaran a l'adreça electrònica haide@bnc.cat en format doc o rtf. Els articles s'acompanyaran d'un resum/abstract en la llengua original de l'article i en anglès (800 caràcters sense espais com a màxim); i, també, de les paraules clau/key words en les llengües respectives.

- Tots els textos enviats passaran per un primer procés d'avaluació per part del Consell de redacció. Els articles acceptats passaran per un segon procés d'avaluació totalment anònim. D'aquesta fase se n'ocuparan exclusivament la Direcció i la Secretaria. Els avaluadors podran donar el vistiplau per a la publicació del text, demanar que s'hi aportin unes modificacions o, si cal, rebutjar-lo. Si les opinions dels avaluadors fossin divergents, la decisió dependrà del Consell de redacció.

Articles, ressenyes, entrevistes, notes i altres escrits

- Extensió: els textos tindran una extensió mínima de 10.000 caràcters i una màxima de 45.000 (sense espais). S'acceptaran formats més breus, per als quals es preveu una nova secció a part de la monogràfica i la miscel·lànica.

- Format text: el cos del text serà Arial 10, a diferència de les notes a peu de pàgina, les citacions en sagnat de text, etc., que aniran a cos 8. Les remissions a nota a peu de pàgina es posaran després dels signes de puntuació i fora dels parèntesis.

- Interlineat: 1,5.

- Citacions: les citacions dins el text que siguin més curtes de tres línies, seran obertes i tancades amb cometes angulars («....»). En cas que hi hagi una citació interna a una altra, es faran servir les cometes altes ("..."). Les paraules estrangeres o els mots tècnics que es vulguin evidenciar aniran en lletra cursiva.


Models de referència per a les citacions a peu de pàgina

Llibres:

D. Sam ABRAMS, Llegir Maragall, ara, Barcelona, Proa, 2010.

Joan MARAGALL, Poesia. Edició crítica, a cura de Glòria Casals, Barcelona, La Magrana, 1998.

Si hom vol especificar la data de l'edició original:

Joan Lluís MARFANY, Aspectes del Modernisme, Barcelona, Curial, 19846 [1975], p. 53.

Arthur TERRY, La poesia de Joan Maragall, Barcelona, Quaderns Crema, 2002 [Barcelona, Barcino, 1963].

Quan cal citar articles o capítols dins llibres:

Giuseppe GRILLI, «Teatralità e contesto erotico», dins ID., Il mito laico di Joan Maragall, Nàpols, Edizioni Libreria Sapere, 1984, p. 15-39.

Lluís QUINTANA TRIAS, «Reflexions de Maragall sobre la ciutat, el seu creixement i els seus conflictes», dins Josep-Maria TERRICABRAS (ed.), Joan Maragall, paraula i pensament, Girona, Documenta Universitaria, 2011, p. 217-235 (cit., p. 224).

Tomàs GARCÉS, «El silenci d’Haydé», dins ID., Sobre Salvat-Papasseit i altres escrits, Barcelona, Selecta, 1972, reproduït dins ID., Prosa completa II, a cura d’Àlex Susanna, Barcelona, Columna, 1991, pp. 234-254.

S'evitaran sempre les sigles AA.VV., DD.AA. i semblants:

Glòria CASALS, «Notes sobre les edicions pòstumes de la poesia de Joan Maragall», dins 1898: entre la crisi d'identitat i la modernització, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. II, 2000, p. 189-197.

S'intentarà posar de manera extensiva el nom de l'autor citat en la primera referència a peu de pàgina, i s'abreujarà a les següents.


Articles de revista:

Maria Àngels ANGLADA, «La princesa Nausica: d'Homer a Maragall», Auriga, núm. 5, abril-setembre de 1992, p. 2-3.

Ignasi MORETA, «Enllà, de Maragall: invitació a una (re)lectura», Revista de Catalunya, núm. 215, març de 2006, p. 3-6.


Abreviacions més comunes:

p.: pàgina/pàgines
núm: número (de revista)
Ibid.
op. cit.
ed. cit.
§: paràgraf
sg.: següent/s
vg.
cf.


Altres models de referència: En cas que hi hagi una bibliografia final o un llistat de caire bibliogràfic, els documents s'ordenaran alfabèticament segons el cognom de l'autor.

MIRALLES, Carles, «L'èpic i el tràgic. Sobre la poètica de l'últim Maragall», dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Publicacions de la Universitat de Barcelona, vol. II, Barcelona, 2003, p. 721-741.

Si hi ha més textos del mateix autor, l'ordre serà cronològic.