Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Hidrogeologia de les Illes Balears: les masses d'aigua càrstiques

Jordi Giménez, Alfredo Barón, Margalida Comas, Concepción González, Joana Garau, Omar Beidas, Mateu Oliver, Francesc Xavier Nadal

Resum


Les aigües subterrànies suposen el 95% dels recursos hídrics de les Illes Balears. Degut a la configuració
litològica de l’arxipèlag, la majoria de les aigües subterrànies es localitzen en aqüífers carbonatats que en gran
part presenten característiques càrstiques més o menys desenvolupades. De fet 64 de les 90 masses d’aigua
subterrànies definides en el Pla Hidrològic de les Illes Balears de 2011 tenen característiques càrstiques.
Aquestes masses d’aigua ocupen el 69% de la superfície a Mallorca, el 68% a Menorca, el 67% a Eivissa i
el 100% a Formentera. Les particularitats dels aqüífers càrstics fan que la seva gestió sigui més complexa
que la dels aqüífers de flux difús. Així degut a que la velocitat d’infiltració i circulació de l’aigua dins d’un
aqüífer càrstic sol ser elevada, quan es vol establir la vulnerabilitat a la contaminació d’un aqüífer càrstic és
recomanable tenir en consideració el desenvolupament del carst. El mateix ocorre amb els perímetres de
protecció de pous de proveïment, el càlcul dels quals s’ha de realitzar amb metodologies diferents a les dels
aqüífers de flux difús. L’explotació dels aqüífers càrstics pot accelerar els processos naturals com l’aparició
de col·lapses. A Mallorca l’explotació intensiva i estacional de l’aqüífer de Crestatx ha provocat l’aparició de
col·lapses que han afectat infraestructures urbanes. D’altra banda a Menorca el descens continuat dels nivells
freàtics a l’aqüífer d’Es Migjorn ha accelerat l’aparició de col·lapses que han afectat la qualitat de les aigües
d’un pou de proveïment de Es Migjorn Gran.

Text complet: PDF