Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa està oberta a aportacions de recerques aplicades, treballs de fonamentació teòrica i experiències pròpies de l’educació social.

Tenint en compte aquestes tres modalitats, es donarà prioritat a aquells articles que siguin d’interès per a l’educació social; és a dir, que facin aportacions significatives per a la pràctica professional, ja sigui des de la innovació en estratègies, models o mètodes de treball en els diferents camps d’intervenció, com des de la fonamentació i l’aprofundiment en el cos teòric de l’educació social.

Els articles poden enviar-se a la secció “monogràfic” i a la secció “intercanvi”. Com s’explica més endavant, els articles de la secció monogràfica estan subjectes a un procés d’avaluació Peer Review, mentre que els articles enviats a la secció “intercanvi” no estan subjectes a aquest procés d’avaluació. En aquest cas, l’equip de direcció triarà els treballs per publicar i comunicarà als autors la decisió presa.

També es poden aportar ressenyes bibliogràfiques per a la secció "Publicacions" i ressenyes d’obres antigues per a la secció “Llibres recuperats”.

 

1. Aspectes tècnics

 

 • Els treballs poden presentar-se en català o en castellà indistintament.
 • L'extensió dels articles serà d'entre 36.000 i 40.000 caràcters amb espais.
 • Els textos enviats a la secció “Publicacions” i Llibres recuperats” tindran una extensió màxima de 5.000 caràcters.
 • Les taules i gràfics es presentaran en un document a banda i s'indicarà el lloc on s'han de col·locar en l'article. Han de ser editables perquè es puguin traduir.
 • Les anotacions a peu de pàgina es numeraran per ordre d'aparició i es presentaran al final del text. Es recomana que aquestes anotacions s’utilitzin exclusivament per a fer aclariments del text i no per a posar referències bibliogràfiques. Les referències bibliogràfiques es presentaran al final del text i per ordre alfabètic d'autors.
 • Els articles aniran acompanyats d’un breu resum de com a màxim 550 caràcters i de 5 paraules clau.

 

2. Tipus d’article.

Es poden presentar articles de tres modalitats diferents, que han de tenir la següent estructura:

Els articles de recerca, han de contenir una introducció, objectius, una presentació teòrica de la temàtica o estat de la qüestió, el mètode emprat per al disseny i el procediment de recollida de dades, els resultats obtinguts, la discussió dels i una darrera part de conclusions i propostes.

En el cas dels articles de fonamentació teòrica, han de tenir una introducció al tema, objectius, desenvolupament dels arguments teòrics, discussió dels arguments en relació als objectius i conclusions o propostes.

Finalment, en el cas dels articles sobre experiències, han de tenir una presentació de la mateixa (lloc i moment de la seva implementació), diagnòstic o necessitat a què respon, objectius que es planteja, fonamentació teòrica,  implementació, avaluació i resultats obtinguts.

3. Presentació dels articles

 • En primer lloc, l’autor/a ha de donar-se d’alta a la plataforma en qualitat de “autor/a”.
 • Per assegurar l’anonimat dels articles, la presentació s’ha de fer en dos arxius:
  • En el primer s’han d’indicar les dades bàsiques de l'autor/s: nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon, professió, càrrec i lloc de treball.
  • En un segon arxiu s’adjuntarà l’article sense cap referència als autors/es, de manera que sigui totalment anònim.
  • En el cas de ser un article amb taules i gràfics, aquests s’hauran de presentar en un tercer document adjunt. Han de ser editables perquè es puguin traduir.

 

No es retornaran els originals dels treballs no acceptats. L’editor es compromet a destruir els articles rebutjats.

 

4. Procés d’avaluació (en el cas dels articles enviats a la secció monogràfica.

 

Els originals són revisats primerament per l’editor per tal de verificar que s’ajusten a les temàtiques pròpies de la revista, que són d’interès per a l’educació social (actualitat, pertinença del tema) i que compleixen els requisits formals del sistema APA 6a ed. per a l’elaboració d’articles.

A partir d’aquí, s’inicia pròpiament el procés de revisió. Cada article, degudament anonimitzat, és avaluat per dues persones del consell editorial.

En el cas dels articles que siguin recerques, a més dels aspectes formals que s’han indicat anteriorment, es valorarà principalment:
 • La coherència entre les diferents parts del text: objectius, fonamentació teòrica i estat de la qüestió, metodologia, presentació de resultats, discussió i propostes.
 • Si la fonamentació teòrica és actual i demostra estar al dia de la temàtica que s’està abordant.
 • Si la metodologia s’ajusta als criteris tècnics propis de la recerca, ja sigui quantitativa o qualitativa.
 • En els casos que es consideri necessari, si el text mostra que s’han tingut en compte els requisits propis de l’ètica de la recerca (com a mínim, consentiment informat de les persones participants).
 • Si els resultats que es presenten, la discussió i les propostes suposen una aportació per a l’educació social.

En el cas dels articles que siguin de fonamentació teòrica, a més dels aspectes formals que s’han indicat anteriorment, es valorarà principalment:

 • La coherència interna entre les seves parts: objectius, fonamentació, discussió i propostes de l’autor/a.
 • La significació i oportunitat dels referents utilitzats per fonamentar el discurs que l’autor/a està desenvolupant.
 • L’interès de la temàtica per a l’educació social.
 • Si les aportacions són significatives per a l’educació social i contribueixen a obrir noves línies de reflexió.

En el cas dels articles que siguin experiències d’intervenció, a més dels aspectes formals que s’han indicat anteriorment, es valorarà principalment:

 • Emmarcament de l’experiència i diagnòstic de la situació en què aquesta es desenvolupa.
 • Fonamentació teòrica.
 • La coherència entre la necessitat detectada, els objectius, la metodologia emprada i les accions implementades.
 • Els resultats obtinguts i propostes de millora que se’n deriven.
 • En el cas que sigui necessari, el consentiment informat de les persones participants.

 

Els avaluadors/es externs emeten un informe sobre la idoneïtat de publicar-lo. Hi ha tres possibilitats:

 

 • L’article no és acceptat.
 • L’article és acceptat però amb modificacions menors.
 • L’article és acceptat però amb modificacions estructurals.

 

 • L’editor informarà els autors de les valoracions que hagin fet les persones que han avaluat el text. En els dos darrers casos (acceptat amb modificacions menors o estructurals), els autors/es disposen d’un termini de 10 dies per fer les modificacions suggerides pels avaluadors/es externs i tornar a pujar la nova versió de l’article a la plataforma.

 

5. Compromisos adquirits per l’autor, en el cas d’acceptació de l’article (es pot consultar l’apartat de criteris ètics de la revista on es troben també els compromisos de l’editor i dels revisors/es):
 • Assegurar que el text és inèdit i que no ha estat publicat en cap altre mitjà.
 • Aportar dades autèntiques i mostrar que s’han recollit de forma tècnicament i ètica correcta.
 • No ser un plagi total o parcial d’altres obres ja publicades del mateix autor/a.
 • Confirmar que l’autoria del text es realment de les persones que el signen.
 • Indicar les fonts d’informació utilitzades i diferenciar aquelles que s’han utilitzat de forma directa de les que s’han utilitzat de manera indirecta.
 • Fer les modificacions a l’article en el termini que l’editor hagi estipulat.
 • Accepta la política de drets d'autor escollida per la revista. Tots els articles publicats a la revista estan sota la següent llicència creative commons: CC BY NC. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista. Reconocimiento – NoComercial (by-nc).
 • Acceptar la traducció dels artícles a les llengües de publicació de la revista seguint la seva política editorial.

A l'autor  se li notificarà el moment en què el monogràfic ja està disponible en la plataforma i rebrà un exemplar en format paper, en versió castellana.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. Es tracta d'un article inèdit
 2. Es presenta en català o en castellà.
 3. L'article segueix les indicacions  que aparèixen a les normes de publicació
 4. Les cites bibliogràfiques de l'article segueixen l'estil de citació APA 6th edition.
 

Avís de drets d’autoria

Tots els articles publicats a la revista estan sota la següent llicència creative commons: CC BY NC. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista. Reconocimiento – NoComercial (by-nc).