Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Quin indicador utilitzaré en una valoració àcid-base?

Lourdes Díaz i Rovira, Modest Pros i González

Resum


Parlar de volumetries àcid-base porta associats termes com ara alíquotes, indicadors, corbes de valoració, punt d'equivalència i
punt final d'una valoració. Per al alumnes no és fàcil d'entendre la utilitat de les corbes de valoració, ni el punt final. Els
indicadors i els seus colors són dades que hi ha als llibres, però els alumnes no entenen la seva utilitat. Aquest treball
pràctic pretén ajudar els alumnes en la comprensió d'aquests conceptes mitjançant un treball experimental d'obtenció
de corbes de valoració entre àcids i bases diferents. També pretén que dedueixin quins indicadors són els més
adients per a una valoració determinada.

Text complet: PDF