Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

1. La revista només accepta treballs originals inèdits (investigacions, testimonis, opinions i propostes) relacionats amb la història, didàctica, arqueologia, patrimoni i divulgació de la Guerra civil espanyola i de la immediata Postguerra. Ebre 38 és una publicació dirigida a un públic preferentment de perfil universitari (professorat i estudiants).


2. Els articles destinats a les seccions d'"Història" i de "Cultura, patrimoni i didàctica" han de ser presentats en format electrònic compatible amb el processador de textos MS Word (compatible PC i Macintosh). El textos, a doble espai en folis de mida DIN A4, tindran una longitud màxima de 12.000 paraules (unes 30 pàgines en tipografia Arial 12), incloent les fotografies, els resums, les notes i la bibliografia.


3. Els articles destinats a la secció "Miscel·lània", com opinions, recensions, cròniques i informacions sobre notícies destacades, no han d'excedir de 1200 paraules (4 pàgines) en les mateixes condicions especificades en l'apartat anterior.


4. Taules i figures hauran de ser tramesos en blanc i negre o escala de grisos (no s'acceptaran il·lustracions en color)i es lliuraran al marge del text amb numeració aràbiga i identificades. S'indicarà en el propi text clarament a quin lloc del mateix han de ser incloses. També seran citades dins dels texts en els llocs apropiats entre Parèntesis, utilitzant la paraula "taula" o "fig" seguida del número per ordre d'aparició en el text, per exemple (taula 2) o (fig. 6). Taules i figures es numeraran per separat. Només s'acceptaran aquelles il·lustracions que estiguin en format TIFF amb una resolució mínim ade 300 ppp. a fi d'assegurar una òptima qualitat d'impressió.


5. Els articles es poden presentar en qualsevol llengua, si bé hauran d'incloure un resum redactat en l'idioma original del treball i un altre, d'igual extensió, en anglès (excepte per als articles en anglès, per als quals els editors traduiran el resum al català). Els resums no han superar les 200 paraules i aniran acompanyats de 3 a 6 paraules clau del contingut del treball, en els dos idiomes en els quals es redactin els resums, i la referència professional dels autors. Per a les paraules clau es recomana utilitzar conceptes inclosos al Tesauro de Historia Contemporánea de España del Centre d'Informació i Documentació Científica (CINDOC) del CSIC i en el tesaurus trilingüe de la UNESCO .


6. Els autors han d'incloure, junt amb el seu treball:
- el nom complet
- el correu electrònic
- la filiació institucional i/o professional
- la seva adreça postal


7. Les notes s'inclouran a peu de pàgina numerades de forma correlativa. Les referències a aquestes en el text es faran mitjançant numeració en format de font superíndex.


8. Si s'utilitzen abreviatures s'haurà d'indicar entre parèntesi el seu significat com a mínim la primera vegada.


9. Les referències bibliogràfiques seguiran les normes actuals, evitant les notes a peu de pàgina, exceptuant per els casos estrictament necessaris com ara agraïments, explicacions, etc. Les referències apareixeran dins del text indicant el cognom (o cognoms) de l'autor (o dels autors, o el cognom del primer autor més l'expressió et al., en el cas de tres o més autors), any de publicació i, si s’escau, referències específiques de pàgina, taula o figura (separades per dos punts), per exemple: (Thomas, 1962), (Pérez Juez, et al. 2002), (Payne, 2002: 19-20). Si hi hagués més d'una publicació del mateix autor, s'ha de donar el cognom de l'autor i les dates separades per comes. P (Pérez Juez, et al. 2002, 2004). Si hi hagués divers publicacions del mateix autor amb la mateixa data, s'haurà d'afegir una lletra minúscula a la data (Álvarez Martínez, et al. 2008a, 2008b). Si hi hagués diferents publicacions de diferents autors, les referències hauran d'anar separades per punt i coma (Thomas, 1962; Payne, 2002). Si el cognom de l'autor se cita dins del text, es posaran entre parèntesis les dates i les pàgines de referències (1962: 19-20). Al final del treball s'adjuntarà la llista completa per ordre alfabètic dels títol que han estat citats tot seguint el model següent:

Exemple de llibre:
THOMAS, H. (1962): La guerra civil española, Ruedo Ibérico, París.

Exemple de capítol:
PAYNE, S. G. (2002): "Los orígenes de la Guerra Civil Española", a A. BULLÓN, i L. E. TOGORES: Revisión de la Guerra Civil Española, Actas, Madrid: 19-31.

Exemple d'article:
PÉREZ-JUEZ, A., MORÍN, J., BARROSO, R., ESCOLÁ , M. y AGUSTÍ, E. (2002): "Arqueología de la Guerra Civil: excavaciones arqueológicas en las trincheras", Revista de Arqueología, 250: 22-31.

Exemple de tesi:
JULIÁN, I. (1978): El cartel republicano durante la guerra civil española con especial referencia a Cataluña, Universitat de Barcelona, Barcelona (Tesis doctoral).

Exemple de pàgina web:
[URL: http://guerraenlauniversidad.blogspot.com] Accés el 30 de desembre de 2009.

Les cites bibliogràfiques incompletes no es tindran en compte.

10. Els articles s'han de remetre als següents correus electrònics: revista.ebre@ub.edu o maycarojoar@ub.edu, o bé a l’adreça:
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939)
Universitat de Barcelona
Departament de Didàctica de les Ciències Socials
Campus Mundet, Pg. de la Vall d'Hebron, 171
Edifici Llevant, Primera Planta, Despatx 121
08035 Barcelona


11. Tots els articles originals rebuts seran avaluats per una comissió d'experts mantenint a tota hora l'anonimat de l'autor. La revista contestarà sobre l'admissió dels treballs en un termini aproximat de sis mesos des de la data de recepció. La selecció dels articles es farà atenent a la qualitat i interès científic dels mateixos.


12. En cap cas la revista no es fa responsable de les opinions expressades pels autors.


13. La revista Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939) té una periodicitat anual, sense perjudici que puguin publicar-se números monogràfics de manera complementària.


Normas de publicación1. La revista sólo acepta trabajos originales inéditos (investigacionestestimonios, opiniones y propuestas) relacionados con la historia, didáctica, arqueología, patrimonio y divulgación de la Guerra Civil española y de la inmediata posguerra. Ebro 38 es una publicación dirigida a un público preferentemente de perfil universitario (profesorado y estudiantes).


2. Los artículos destinados a las secciones de "Historia" y de "Cultura, patrimonio y didáctica" tienen que ser presentados en formato electrónico compatible con el procesador de textos MS Word (compatible PC y Macintosh). El texto, en doble espacio en folios de tamaño DIN A4, tendrán una longitud máxima de 12.000 palabras (unas 30 páginas en tipografía Arial 12), incluyendo las fotografías, los resúmenes, las notas y la bibliografía.


3. Los artículos destinados a la sección "Miscelánea", como opiniones, recensiones, crónicas e informaciones sobre noticias destacadas, no tienen que exceder de 1200 palabras (4 páginas) en las mismas condiciones especificadas en el apartado anterior.


4. Tablas y figuras tendrán que ser enviados en blanco y negro o escala de grises (no se aceptarán ilustraciones en color)i se entregarán al margen del texto con numeración arábiga e identificadas. Se indicará en el propio texto claramente en qué sitio de lo mismo tienen que ser incluidas. También serán citadas dentro de los textos en los sitios apropiados entre paréntesis, utilizando la palabra "tabla" o "fig." seguimiento del número por orden de aparición en el texto, por ejemplo (tabla 2) o (fig. 6). Tablas y figuras se numerarán por separado.
Sólo se aceptarán aquéllas ilustración que estén en formato TIFF con una resolución mínimo de 300 ppp. con el fin de asegurar una óptima calidad de impresión.


5. Los artículos se pueden presentar en cualquier lengua, si bien tendrán que incluir un resumen redactado en el idioma original del trabajo y otro, de igual extensión, en inglés (excepto para los artículos en inglés, para los cuales los editores traducirán el resumen al catalán). Los resúmenes no han superar las 200 palabras e irán acompañados de 3 a 6 palabras clave del contenido del trabajo, en los dos idiomas en los cuales se redacten los resúmenes, y la referencia profesional de los autores. Para las palabras clave se recomienda utilizar conceptos incluidos en el Tesauro de Historia Contemporánea de España del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC y en el thesaurus trilingüe de la UNESCO.


6. Los autores tienen que incluir, junto con su trabajo:
- el nombre completo
- el correo electrónico
- la filiación institucional y/o profesional
- su dirección postal


7. Las notas se incluirán a pie de página numeradas de forma correlativa. Las referencias a éstas en el texto se harán mediante numeración en formato de fuente superíndice.


8. Si se utilizan abreviaturas se tendrá que indicar entre paréntesis su significado como mínimo la primera vez.


9. Las referencias bibliográficas seguirán las normas actuales, evitando las notas a pie de página, exceptuando para los casos estrictamente necesarios como agradecimientos, explicaciones, etc. Las referencias aparecerán dentro del texto indicando el apellido (o apellidos) del autor (o de los autores, o el apellido del primer autor más la expresión et al., en el caso de tres o más autores), año de publicación y, si ocurre, referencias específicas de página, tabla o figura (separadas por dos puntos), por ejemplo: (Thomas, 1962), (Pérez Juez, et al. 2002), (Payne, 2002: 19-20). Si hubiera más de una publicación del mismo autor, se tiene que dar el apellido del autor y las fechas separadas por comas. (Pérez Juez, et al. 2002, 2004). Si hubiera diverso publicaciones del mismo autor con la misma fecha, se tendrá que añadir una letra minúscula a la fecha (Álvarez Martínez, et al. 2008ª, 2008 b). Si hubiera diferentes publicaciones de diferentes autores, las referencias tendrán que ir separadas por punto y coma (Thomas, 1962; Payne, 2002). Si el apellido del autor se cita dentro del texto, se pondrán entre paréntesis las fechas y las páginas de referencias (1962: 19-20). Al final del trabajo se adjuntará la lista completa por orden alfabético de los títulos que han sido citados siguiendo al modelo siguiente:Ejemplo de libro:
THOMAS, H. (1962): La guerra civil española, Ruedo Ibérico, París.


Ejemplo de capítulo:
PAYNE, S. G. (2002): "Los orígenes de la Guerra Civil Española", en A. BULLÓN, y L. E. TOGORES: Revisión de la Guerra Civil Española, Actas, Madrid: 19-31.


Ejemplo de artículo:
PÉREZ-JUEZ, A., MORÍN, J., BARROSO, R., ESCOLÁ, M. y AGUSTÍ, E. (2002): "Arqueología de la Guerra Civil: excavaciones arqueológicas en las trincheras", Revista de Arqueología, 250: 22-31.


Ejemplo de tesis:
JULIÁN, I. (1978): El cartel republicano durante la guerra civil española con especial referencia en Cataluña, Universidad de Barcelona, Barcelona (Tesis doctoral)


Ejemplo de página web:
[URL: http://guerraenlauniversidad.blogspot.com] Acceso el 30 de diciembre de 2009.


Las citas bibliográficas incompletas no se tendrán en cuenta.


10. Los artículos se tienen que remitir a los siguientes correos electrónicos: revista.ebre@ub.edu o maycarojoar@ub.edu, o bien a la dirección:
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939)
Universitat de Barcelona
Departament de Didàctica de les Ciències Sociales
Campus Mundet, Pg. de la Vall d'Hebron, 171
Edifici Llevant, Primera Planta, Despatx 121
08035 Barcelona


11. Todos los artículos originales recibidos serán evaluados por una comisión de expertos manteniendo a todas horas el anonimato del autor. La revista contestará sobre la admisión de los trabajos en un plazo aproximado de seis meses desde la fecha de recepción. La selección de los artículos se hará atendiendo a la calidad e interés científico de los mismos.


12. En ningún caso la revista se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores.


13. La revista Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939) tiene una periodicidad anual, sin perjuicio que puedan publicarse números monográficos de manera complementaria.