Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Contributions to science

ISSN electrònic: 2013-410X

ISSN paper: 1575-6343

Contributions to science és l'òrgan oficial internacional de les Seccions de Ciències i Tecnologia i de Ciències Biològiques, de l'Institut d’Estudis Catalans i s'edita en llengua anglesa, atesos que els destinataris de la publicació és la comunitat científica internacional. És una plataforma per a difondre internacionalment la qualitat i el potencial científic i tecnològic de la recerca i innovació científica especialitzada realitzada als Països Catalans, en qualsevol àrea, tant bàsica com aplicada, on els veritables protagonistes són els agents responsables de la producció de coneixement: els científics, els tecnòlegs, els grups de recerca, les instal·lacions, les infraestructures, les fonts de finançament, les polítiques científiques, etc.

Vol. , Núm. (2017): 12-1 : june 2016


Portada