Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aportacions metodològiques al disseny de les coses des del pragmatisme

Romuald Gondomar i Miñana

Resum


Les darreres aportacions a la disciplina del disseny s'orienten, tant des de la recerca acadèmica com des de la implementació de la gestió del producte, cap a propostes metodològiques que participen de conceptes comuns. L'experiència de l'usuari, la
pràctica i el coneixement, entre d'altres, articulen noves maneres de plantejar el projecte
de disseny. En aquests conceptes veiem unes connexions clares amb el pragmatisme, les
teories que desenvolupa i els processos d'aplicació que proposa. Per això, després d'una anàlisi del marc pragmàtic de Peirce, orientat cap a la disciplina del disseny, formulem una proposta pragmàtica del disseny de les coses sota les directrius dels processos semiòsics. Aquests processos ens haurien de permetre copsar l'acció dels individus envers les coses, el significat atorgat i la seva interrelació amb els contextos socials i
culturals. En altres paraules, ens haurien de permetre integrar el significat de les coses
en els cicles comunicatius.

Text complet: PDF