Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Monogràfics

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Consell editorial

Directors
Maria Josep Marín (Universitat de València) / Vicent Josep Escartí (Universitat de València)

Secretari de redacció
Josep Miquel Manzanaro (IIFV, Universitat d’Alacant)

Consell de Redacció
Bert Cornillie (UK Leuven)
Dominique de Courcelles (Centre National de la Recherche Scientifique)
Anna Esteve (IIFV, Universitat d'Alacant)
Antoni Ferrando (IIFV, Universitat de València)
Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Josep-Roderic Guzmán (IIFV, Universitat Jaume I, Castell)
Joan Mas (Universitat de les Illes Balears)
Josep Maria Nadal (Universitat de Girona)
Manel Pérez Saldanya (Universitat de València)
Kathryn Woolard (Universitat de Califòrnia San Diego)

Comitè Científic
Anna Maria Annicchiarico (Università degli Studi Roma Tre)
Maria Teresa Cabré i Castellví (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Germà Colón (Universität Basel)
Nicole Delbecque (UK Leuven)
Brad Epps (University of Cambridge)
Giuseppe Grilli (Università degli Studi Roma Tre)
Joseph Gulsoy (University of Toronto)
Georg Kremnitz (Universität Wien)
Josep Massot i Muntaner (Institut d'Estudis Catalans)
Lluís Payrató (Universitat de Barcelona)
Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona)
Philip Rasico (Vanderbilt University, Tennessee)
Vicent Simbor (IIFV, Universitat de València) Lesley Twomey (Northumbria University)
Joan Veny (Institut d'Estudis Catalans)
Max Wheeler (University of Sussex)
Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Canadà)
Marie Claire Zimmermann (Université Paris IV-Sorbonne)

Editors
Enric Izquierdo (IIFV, Universitat de València)
Josep Miquel Manzanaro (IIFV, Universitat d’Alacant)

 

Característiques i normes d'avaluació de les col·laboracions

 1. El Consell de Redacció farà una primera revisió, prèvia al procés d’avaluació externa, per tal de comprovar que els articles rebuts (tant els publicats en la part miscel·lània com els que integren els monogràfics) s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista; a més, constatarà que es tracta de treballs d’investigació originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua. Els treballs hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de Caplletra; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.
 2. Una vegada passat aquest primer filtre dels editors, començarà el procés d’avaluació externa, estrictament anònima (double-blind peer review) dels articles, que serà realitzada per experts aliens a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entitat editora de la revista, i al Consell de Redacció. Aquest procés estarà gestionat directament des de la direcció de Caplletra. Cada article i monogràfic serà avaluat per dos investigadors escollits entre els membres del Comitè Científic, del Comitè d'Avaluadors Externs o experts de reconegut prestigi en els temes tractats a qui es demane puntualment avaluar algun article o monogràfic.
 3. Seguint les pautes del formulari de revisió facilitat per la revista i tenint en compte criteris d’originalitat, rellevància, rigor metodològic i presentació formal dels treballs, cada avaluador o avaluadora elaborarà un informe motivat que especifique les raons de l’acceptació, la demanda de revisió o el rebuig de l’original.
 4. Els avaluadors podran recomanar la publicació dels articles sense necessitat de cap retoc o bé proposar les correccions necessàries perquè els treballs puguen ser publicats. En aquest cas, les indicacions dels avaluadors seran trameses als autors perquè les incorporen i retornen la versió revisada del treball en un període no superior a quinze dies.
 5. Si els dos avaluadors externs consideren que l’article no és publicable, Caplletra n’assumirà la decisió i la comunicarà als autors aportant els motius adduïts en l’avaluació. Si no hi ha unanimitat en les avaluacions sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció prendrà la darrera decisió. En cas d’acordar la publicació del treball, la direcció de la revista i la secretaria de redacció supervisarà la introducció dels canvis necessaris per a l’esmena del text.
 6. L’anonimat d’autors i avaluadors serà preservat per part de la revista al llarg de tot el procés.
 7. Caplletra es compromet a avaluar els treballs i a donar una resposta als autors sobre l’acceptació o no dels originals en un termini aproximat no superior a cinc mesos comptadors a partir de la revisió prèvia del Consell de Redacció.
 8. Les ressenyes seran avaluades pel Consell de Redacció de Caplletra, que haurà de comprovar que es tracta de textos originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista. Els textos hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de la publicació; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.
 9. Caplletra no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que publica.

 

Normes de presentació d'originals

I. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS: ARTICLES

A) REQUISITS PRÀCTICS

 1. Els articles hauran de ser treballs originals de recerca no publicats amb anterioritat en cap altre mitjà ni en cap altra llengua i que no hagen estat presentats a cap altra publicació.
 2. Si l’estudi o el treball ha rebut finançament per a la realització, s’indicarà al text.
 3. Els autors hauran d’estar donats d’alta en ORCID i signar el treball amb la versió normalitzada del seu nom que hi hagen registrat.

 

B) QÜESTIONS GENERALS

Extensió. Els articles tindran una extensió mínima de 15.000 caràcters i màxima de 64.000 (espais i notes inclosos). Només excepcionalment i per acord del Consell de Redacció, hom podrà acceptar articles que ultrapassen l’esmentada extensió.

Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrits. Altrament, el Comitè de Redacció els podrà rebutjar sense iniciar el procediment d’avaluació o demanar-ne una versió revisada. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text, així com d’utilitzar un llenguatge igualitari, que no discrimine ni invisibilitze les dones o els homes.

 

Documents que cal adjuntar

a) Articles. S’enviaran en suport informàtic, en Word (.docx o .doc) o en format RTF (.rtf). Si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ho. S’enviarà també una versió de l’article en format PDF (.pdf). El text anirà encapçalat amb el títol (tan breu com siga possible; el màxim seran 15 paraules), el nom de l’autor o autora, el seu codi ORCID, la filiació acadèmica i l’adreça electrònica. Al final de l’article, abans de les referències bibliogràfiques, es tornarà a indicar el nom, la institució acadèmica i les adreces postal i electrònica.

b) Resum i informació addicional. En una pàgina a banda, a més del nom de l’autor o autora, s’inclourà, tant en la llengua de l’article com en anglès: el títol de l’article, un resum d’una extensió de 600 a 1.200 caràcters (espais inclosos) i les paraules clau (de 4 a 7), juntament amb les adreces postal i electrònica i el telèfon de contacte.

 

Enviament. Els articles es faran arribar a la secció científica corresponent del Consell de Redacció:

Literatura Medieval i Moderna: caplletra.lmim@uv.es

Literatura Contemporània: caplletra.lc@uv.es

Lingüística Diacrònica i Dialectologia: caplletra.ldid@uv.es

Lingüística Sincrònica: caplletra.ls@uv.es

Lingüística Aplicada: caplletra.la@uv.es

 

C) NORMES D'EDICIÓ

Divisió dels articles. Segons les necessitats expositives, convindrà dividir l’article en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs aniran en rodona normal, en una línia separada dels paràgrafs precedent i següent. No s’ha d’usar més de tres dígits en la numeració dels subepígrafs:

1. Funcions

1.1 Funcions proposicionals

1.1.1           Causals

1.1.2           Consecutives

1.1.3           Adversatives

1.2 Funcions modals

1.2.1     Acord

1.2.2     Desacord

 

Referències bibliogràfiques internes. Les referències bibliogràfiques s’inclouran dins del cos de l’article i seguiran el sistema «autor/a-any-pàgina». L’any i les pàgines apareixeran entre parèntesis, separats per dos punts i un espai. Quan la referència abaste tota una obra, no caldrà explicitar-ne les pàgines. Entre l’últim cognom de l’autor o autora citats i l’any de publicació del text a què es fa referència no s’intercalarà cap signe:

...  com ja s’ha observat (Sanchis Guarner 1980: 144)

...  com observa Sanchis Guarner (1980: 144).

... «Dels documents del Principat desaparegué plenament l’article es ja en el segle xiv» (Sanchis Guarner 1980: 144).

... Aquesta era la idea recurrent del llibre (Sanchis Guarner 1980).

 

Citacions. Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Garamond (o si no, en Times) 10, font normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

 

Notes. Les notes crítiques, de nombre i extensió reduïts al mínim, apareixeran a peu de pàgina i es reservaran a explicacions o aclariments complementaris de l’autor o autora. Estaran compostes en Garamond (o si no, en Times) 10. Les crides a nota s’indicaran en el cos de l’original en aràbics volats, darrere de la paraula indicada. Si aquesta paraula va seguida d’un signe ortogràfic, les crides aniran darrere del signe.

 

Requisits tipogràfics. El format general del text, a banda de les especificacions indicades per a citacions extenses, anirà en Garamond (o si no, en Times) 12, sense sagnats ni tabuladors.

La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per a destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article, no per a les citacions.

S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament.

Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ‘ ” ».

 

Elements gràfics. Les taules i figures, en Garamond (o si no, en Times) 10, aniran numerades consecutivament. El títol anirà a la part inferior, separat per un espai, en el cas de les figures, i a la part superior, en el de les taules. Cal tenir en compte que la revista s’imprimeix en blanc i negre.

Les imatges es presentaran a banda, numerades i amb indicació de la situació dins del text. Les dimensions seran, com a mínim, les mateixes que tindrà una vegada publicada. La resolució serà, almenys, de 300 ppp i el format, preferiblement TIFF (sense comprimir) o JPEG.

 

Referències bibliogràfiques (bibliografia final). Les referències que apareixen al text es repetiran al final en un apèndix de bibliografia, per ordre alfabètic de primer cognom d’autor o autora. L’autor o autora es fa responsable de comprovar que totes les referències del text i només aquestes es recullen a la bibliografia final i que s’ajusten a les convencions següents:

- Articles (autor/a, any d’edició, títol entre cometes, nom de la revista en cursiva, numeració completa, pàgines):

Picallo, C. (1990) «Elements anafòrics i localitat», Caplletra, 8, pp. 41-53.

En el cas dels articles de diari, no cal indicar-ne el número; serà suficient amb la data completa.

- Llibres (autor/a, any d’edició, títol en cursiva, lloc d’edició, editorial):

Sanchis Guarner, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

- Capítols o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor/a, any d’edició, títol entre cometes, dins, primer autor/a, nom de l’editor/a o editors de l’aplec, ed. o eds. entre parèntesis, títol del recull en cursiva, lloc d’edició, editorial, pàgines):

Anderle, A. (1991) «La crisi dels col·lectivismes», dins A. San Martín (ed.), Públic / Privat: un debat obert, València, Universitat de València / Ajuntament de Gandia, pp. 23-31.

—   Els cognoms dels autors o autores hi figuraran en versaletes (o en minúscula; en cap cas, en majúscula), primer el cognom o cognoms; després, separada per una coma, la inicial del nom de fonts.

—   El nombre de volums de les obres citades s’indicarà darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l’abreviatura «vol.», sense marcar el plural.

—   El volum recomanat s’assenyalarà amb el número romà corresponent darrere del títol.

—   Quant a l’entitat editora, s’ometran les paraules editorial o semblants, llevat d’algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex., Edicions 62).

—   Les coedicions s’indicaran amb una barra separadora (València/Barcelona; IIFV/PAM).

—   Si la data real d’edició d’una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s’indicarà entre claudàtors dintre dels parèntesis: (1998 [1999]).

—   Quan s’utilitze una edició que no siga la primera i la data d’aquesta siga rellevant, s’indicarà entre claudàtors darrere de la data de l’edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).

—   Les obres d’un mateix autor o autora i any s’ordenaran afegint una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.

—   Les pàgines s’indicaran amb les abreviatures p. o pp. (no pàg. o pàgs.).

—   Quan la referència tinga un DOI o una URL, caldrà indicar-ho. Els DOI poden localitzar-se a http://www.crossref.org/guestquery/. En el cas de les URL, cal consignar la data de consulta.

 

D) CORRECIÓ DE PROVES

Passada l’avaluació externa i tingudes en compte les observacions que se’n puguen derivar i una vegada maquetats els articles, Caplletra farà arribar a autores i autors unes proves perquè les revisen. Aquesta revisió en cap cas no podrà implicar una modificació important del contingut de l’article.

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

II. NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS: RESSENYES

A) REQUISITS PREVIS

1. Les ressenyes hauran de ser treballs originals no publicats ni totalment ni parcial en un altre mitjà ni en una altra llengua.

2. Es recomana que no siguen purament descriptives i que situen l’obra i l’autor o autora en el marc de l’àmbit de recerca en què s’insereixen.

3. Els autors hauran d’estar donats d’alta en ORCID i signar el treball amb la versió normalitzada del seu nom que hi hagen registrat.

 

B) QÜESTIONS GENERALS

Extensió. Tindran una extensió màxima de 15.000 caràcters (espais inclosos). Només excepcionalment i per acord del Consell de Redacció, hom podrà acceptar ressenyes que ultrapassen l’esmentada extensió.

 

Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrites. Altrament, el Comitè de Redacció les podrà rebutjar o demanar-ne una versió revisada. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text, així com d’utilitzar un llenguatge igualitari, que no discrimine ni invisibilitze les dones o els homes.

 

Suport informàtic. S’enviaran en Word (.docx o .doc) o en format RTF (.rtf). Si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ne quin.

 

Enviament. Les ressenyes es faran arribar a la secció científica corresponent del Consell de Redacció:

 

Literatura Medieval i Moderna: caplletra.lmim@uv.es

Literatura Contemporània: caplletra.lc@uv.es

Lingüística Diacrònica i Dialectologia: caplletra.ldid@uv.es

Lingüística Sincrònica: caplletra.ls@uv.es

Lingüística Aplicada: caplletra.la@uv.es

 

C) NORMES D'EDICIÓ

Fitxa bibliogràfica. El text anirà encapçalat amb la fitxa bibliogràfica del llibre ressenyat: nom de l’autor o autora, seguit del títol (en cursiva), ciutat, editorial, any d’edició, pàgines totals del llibre i ISBN. Així doncs, la fitxa bibliogràfica seguirà el model següent:

Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 1962, 222 pp., ISBN: 84-297-1294-1.

Al final del text s’indicarà el nom i cognom de qui signa la ressenya (en versaletes) seguit de la institució acadèmica a què pertany, a més de les seues adreces postal i electrònica i el telèfon.

 

Requisits tipogràfics. El format general del text anirà en Garamond (o si no, en Times) 12, sense sagnats ni tabuladors. La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article. No per a les citacions.

S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament. Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “  ‘ ’ ” ».

Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Garamond (o en Times) 10, format normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

LLISTA DE PREPARACIÓ DEL LLIURAMENT

Com a part del procés d’enviament d’articles, l’autor o autora declara que la seua tramesa compleix tots els requisits que es relacionen a continuació:

 1. Es tracta d’un treball original que no ha estat publicat prèviament en cap altre mitjà ni en cap altra llengua i que tampoc no ha estat presentat a cap altra publicació.
 2. L’autor o autora ha seguit acuradament les normes de presentació d’originals indicades per la revista, inclosa la incorporació a les referències bibliogràfiques finals dels DOI i les URL de les publicacions.
 3. Si l’estudi ha rebut finançament per a la realització, s’ha indicat al text.
 4. Si l’article inclou qualsevol tipus de material que puga complementar el text (imatges, taules, gràfics...), l’autor o autora declara tenir els permisos d’explotació corresponents i els fa arribar als editors.
 5. En cas d’acceptació, l’autor o autora cedeix els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública) del seu treball, tant per a l’edició impresa en paper com per a la versió electrònica, a Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Així mateix, autoritza la inclusió del treball en índexs, catàlegs i bases de dades nacionals i internacionals.
 6. L’autor o autora coneix i accepta els principis ètics en investigació i publicació pels quals es regeix Caplletra. Revista Internacional de Filologia.

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’autor o autora que adrece un treball a la redacció de Caplletra perquè siga publicat ha de ser el titular legítim dels drets d’explotació. La legitimació per a la publicació del treball ha d’incloure també les imatges, les taules, els gràfics i altres materials que puguen complementar el text, amb independència de si n’és l’autor o autora.

Copyright: En publicar el treball en la revista, l’autor o autora cedeix a Caplletra. Revista Internacional de Filologia els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública), tant per a l’edició impresa en paper com per a la versió electrònica, que serà accessible mitjançant la xarxa Internet.

Tots els treballs publicats en Caplletra es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada 4.0.

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

PRINCIPIS ÈTICS EN INVESTIGACIÓ I PUBLICACIÓ

En el món actual, que tantes possibilitats ofereix en el camp del coneixement, la qualitat i el rigor que cal exigir a una revista d’investigació no pot deslligar-se d’una sèrie de principis ètics que, dins del procés de publicació, afecten editors, avaluadors i autors. En aquest sentit, Caplletra. Revista Internacional de Filologia vol mostrar el seu compromís amb el codi ètic pel qual es regeix i que, basat en les recomanacions del Committee on Publication Ethics (COPE) i en l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), es recull a continuació.

Responsabilitats del Consell de Redacció

 • Vetllar per la qualitat del contingut de la revista assegurant-se mitjançant revisions externes realitzades per experts que els treballs comporten un avanç significatiu del coneixement dins de l’àrea a la qual pertanyen i que segueixen els principis bàsics de tot article d’investigació.
 • Garantir l’acceptació o el rebuig dels treballs tenint en compte únicament el valor acadèmic del text i no cap altre criteri que puga discriminar personalment o professional l’autor o autora.
 • Garantir, mitjançant la utilització de programes específics per a la prevenció del plagi i de la publicació redundant o duplicada (un article o treball coincideix en allò essencial amb un altre ja publicat), que els treballs són originals i no han estat publicats abans. Si Caplletra detecta, en algun moment del procés d’edició, qualsevol tipus de pràctica que contravinga aquest principi ètic, el treball serà rebutjat automàticament.
 • Preservar l’anonimat d’autors i avaluadors en tot el procés editorial.
 • Mantenir actualitzada una llista d’avaluadors externs, experts en les diverses àrees de coneixement de la revista, que incloga la identificació nominal i institucional, l’adreça electrònica, l’àrea d’especialització i el registre de revisions sol·licitades i realitzades.
 • Facilitar als avaluadors externs un formulari estàndard de revisió que permeta valorar els treballs seguint criteris d’originalitat, rellevància per a l’àrea de coneixement, rigor metodològic i presentació formal.
 • Agrair i reconèixer la tasca duta a terme pels avaluadors externs. Sempre que ho sol·liciten, Caplletra emetrà als avaluadors certificacions de les revisions realitzades.
 • Oferir als autors la possibilitat de reclamar davant les decisions editorials. Les reclamacions s’hauran d’adreçar a la direcció de la revista. El Consell de Redacció intentarà aclarir el conflicte i contestarà al més aviat possible.
 • Estar disposats a publicar correccions, aclariments o disculpes quan calga.
 • Resoldre els conflictes relacionats amb comportaments poc ètics que arriben a la redacció de la revista.

Responsabilitats dels avaluadors

 • Acceptar l’avaluació únicament si creuen que tenen la competència adequada per a dur-la a terme.
 • Jutjar, com a especialistes, si els articles que avaluen tenen la qualitat necessària per a ser publicats en la revista.
 • Avaluar els originals de manera objectiva i renunciar a l’avaluació si consideren que, per qualsevol conflicte d’interès (acadèmic o personal), no poden emetre un informe del treball amb neutralitat i objectivitat.
 • Revisar de manera constructiva els manuscrits, tot respectant la capacitat intel·lectual i acadèmica de l’autor o autora.
 • Assegurar-se que els treballs inclouen les referències bibliogràfiques més rellevants sobre el tema tractat.
 • Abstenir-se de comentar el treball que s’està revisant així com d’emprar les dades que hi apareixen mentre el text no s’haja publicat.
 • Respectar l’anonimat del procés d’avaluació tot comprometent-se a la confidencialitat durant la revisió i també una vegada feta aquesta.
 • Informar els editors si detecten en els articles contingut substancialment semblant al de treballs ja publicats.
 • Comprometre’s a lliurar l’informe d’avaluació en la data indicada pels editors.

Responsabilitats dels autors

 • Garantir que l’article és un treball original, no publicat abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que no ha estat enviat a cap altra publicació.
 • Indicar al text si l’estudi ha rebut algun tipus de finançament.
 • Assegurar-se que totes les referències bibliogràfiques internes del text, i únicament aquestes, es recullen a la bibliografia final.
 • Incloure en la versió definitiva de l’article els canvis que els avaluadors hagen considerat necessaris perquè l’article puga ser publicat en la revista.
 • Garantir que tenen els permisos d’explotació de qualsevol tipus de material que puga complementar el text de l’article (imatges, taules, gràfics...) i facilitar-los als editors quan calga.

Actuacions davant de comportaments poc ètics

 • Qualsevol persona pot informar el Consell de Redacció sobre conductes no ètiques sempre que estiguen fonamentades en evidències, les quals seran analitzades per la revista. L’autor o autora implicat serà qui primer tinga l’oportunitat de respondre a les al·legacions presentades. Si la seua resposta no resulta satisfactòria, el Consell de Redacció resoldrà el problema bé consultant amb experts en la matèria, bé per qualsevol altre mitjà que considere adequat.

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

DIFUSIÓ

Caplletra encoratja els autors a difondre els seus treballs (versió post-print) en pàgines personals, repositoris institucionals i xarxes socials de difusió de la recerca. En aquest sentit, l’equip editorial agraeix que, sempre que siga possible, la difusió es faça mitjançant l’enllaç al treball en la pàgina web de la revista perquè això tinga una repercussió positiva en la lectura, la citació i l’impacte de la publicació.

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

IDIOMES

 • La llengua marc de Caplletra és el català. La revista accepta també articles i ressenyes crítiques en espanyol, francès, italià, portuguès i anglès.
 • A més dels originals en la llengua del text, tots els articles de Caplletra disposen de títol, resum i paraules clau en anglès.

 

∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞    ∞∞∞

 

DECLARACIÓ DE PRIVADESA

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en Caplletra s’empraran exclusivament per a les finalitats declarades per aquesta revista i no estaran disponibles per a altres propòsits ni persones.