Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

NORMES DE PUBLICACIÓ

NORMES DE PUBLICACIÓ

El Butlletí és un òrgan de comunicació de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El seu contingut reflecteix la vida de la corporació i l'activitat dels seus membres en l'àmbit de la investigació, l’estudi i la difusió de les belles arts. Admet, així mateix, articles o notes breus relacionades amb els acadèmics i el seu entorn, la vida acadèmica i el patrimoni de la institució, com també aportacions sobre el patrimoni artístic i cultural de Catalunya i els resultats de recerques dutes a terme preferentment a l'arxiu, la biblioteca i el museu de l'Acadèmia. El Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi està especialment interessat en rebre propostes de publicació de treballs de joves investigadors.

Presentació dels originals

La llengua normativa del Butlletí és el català, però seran admesos articles en castellà, francès i anglès.

Els textos s’han de lliurar en suport informàtic i es recomana que es faci servir com a processador de textos una versió de Word. També serà necessari enviar-ne una còpia impresa a l’Acadèmia o bé l’article en PDF, per tal de verificar-ne el format original.

Els títols dels articles seran el més precisos possible. A sota del títol es farà constar el nom i els cognoms de l’autor o autors, el nom de la institució a que està(n) adscrit(s) i la seva adreça electrònica.

Els autors inclouran un resum en català, castellà i anglès del contingut de l’article (8-15 línies) i un mínim de tres paraules clau (en els tres idiomes) que permetin identificar-ne fàcilment el tema.

L’extensió màxima dels articles haurà de ser de 60.000 caràcters amb espais, incloses les notes. Les pàgines es presentaran numerades.

Els articles presentats per a la publicació hauran de ser inèdits, originals i basats en recerques pròpies, cosa de la qual en responen els autors.

El nombre d’il·lustracions serà proporcional a l’extensió del text. Les imatges, que han de tenir una resolució adequada per poder ser reproduïdes correctament –en blanc i negre en la versió impresa–, es lliuraran en suport informàtic i numerades. A dins del text es farà una remissió expressa a cada una de les il·lustracions (fig. 1), i s’inclourà també una relació de les mateixes, amb els peus corresponents (preferiblement, incloent la pròpia imatge en format reduït). Quan sigui necessari, els peus de les imatges faran esment als titulars dels drets que corresponguin.

El lliurament d’originals i tota la correspondència relativa al Butlletí s’ha d’adreçar a museu@racba.org (tel. 93 319 24 32), i a l’adreça de correu postal de l’Acadèmia: Passeig d’Isabel II, 1, Casa Llotja 2n pis, 08003 Barcelona.

En lliurar un text per al Butlletí els autors facilitaran a l’Acadèmia el seu nom complet, adreça postal, telèfon i correu electrònic, com també la institució a la qual estan vinculats, fent constar expressament que coneixen i accepten íntegrament aquestes normes de publicació.

Normes tipogràfiques

Les citacions textuals curtes es realitzaran en paràgraf seguit, en rodona i entre cometes baixes. Si la citació és llarga (més de 40 paraules) es transcriurà en un cos més petit que el del text de l’article, en paràgraf a part, entrat i sense cometes. La cursiva només s’utilitzarà per a termes en altres idiomes, per destacar alguna paraula o per a títols.

No hi haurà un apartat específic de bibliografia o fonts d’informació; la bibliografia de referència haurà d’anar integrada en les notes finals.

Les notes es col·locaran al final de l’article, i les referències en el text es realitzaran amb números volats, en un cos més petit i després dels signes de puntuació. Poden ser bibliogràfiques o de contingut. En aquest últim cas es recomana abreujar-ne l’extensió.

Les referències bibliogràfiques han de seguir el següent criteri:

  • Els cognoms dels autors aniran en versaletes amb les inicial en majúscules; els noms propis complets, en rodona.
  • El títol dels llibres, sempre en cursiva; el títol dels articles, en rodona i entre cometes, mentre que els títols de les revistes o publicacions periòdiques van en cursiva.
  • Les dades se separen sempre amb comes.
  • Si els autors són dos o més, cal separar el seu nom amb punt i coma.
  • Tots els elements de la bibliografia s’escriuen en la llengua original, exceptuant el nom de la ciutat d’edició, que s’escriu en el mateix idioma que el text presentat, sempre que sigui possible.
  • Les expressions llatines se citen en cursiva: et al., op. cit., cf., ibid., id., infra, etc. Les abreviatures han de ser tan curtes com sigui possible. S’usa una sola lletra tant per al singular com per al plural (p., f.).
  • El primer cop que se cita una obra, se n’ha de fer la citació més completa possible. En les següents cites n’hi ha prou amb el cognom de l’autor seguit de la expressió op. cit., i de la pàgina; en cas que s’hagi de referenciar més d’una publicació del mateix autor, s’afegiran les primeres paraules del títol després del cognom, seguides de la expressió op. cit., i de la pàgina.

Exemples:

Llibre: Nom Cognom; Nom Cognom, Títol, Lloc de publicació, Editorial, any.

Article: Nom Cognom, “Títol de l’article”, Títol de la revista (Lloc de publicació), volum, número de l’exemplar (any), p. x-x.

La citació de pàgines web i documents en línia es farà segons el següent criteri:

Títol [en línia], <adreça electrònica> [Consulta: dia mes any].

Quan es faci referència a documents publicats en doble suport, en paper i en línia, a continuació de la referència bibliogràfica en paper s'indicarà:

També disponible en línia a: o Versió en línia: <adreça electrònica> [Consulta: dia mes any].

Protocol d’avaluació

Els articles seran tramesos a la direcció de la revista complint tots les normes de presentació i tipogràfiques. Els originals que no segueixin aquests criteris seran retornats als seus autors.

La direcció del Butlletí farà una primera revisió dels articles, considerant la temàtica, la metodologia, la rellevància de les aportacions i la seva conveniència. Si aquesta primera revisió és positiva, els articles seran avaluats pel Consell de Redacció i en especial pels seus membres més afins a la temàtica de l’article.

L’acceptació d’originals i la seva ubicació dins del Butlletí són responsabilitat del Consell de Redacció i podran ser revisats per avaluadors externs.

Entre la recepció dels articles en la seva forma definitiva i el final del procés d’avaluació transcorrerà un període màxim de tres mesos.

Procés d’edició

Els autors són els responsables de la correcció lingüística dels seus textos, que podran ser sotmesos a la revisió d’un corrector lingüístic.

Els autors podran veure unes proves d’impremta del seu article, ja compaginades amb el text i les il·lustracions. Es prega la màxima diligencia a l’hora de corregir-les, sense incorporar variacions ni addicions significatives.

Drets

Quan l’autor lliura un text per a la seva publicació al Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, cedeix els drets de reproducció, publicació i comunicació pública a l’Acadèmia, sense necessitat de cap altre contracte o permís d’edició. Aquests drets es cedeixen de forma no exclusiva i sense límit temporal. D’aquesta manera l’Acadèmia queda autoritzada a portar a terme l’edició impresa i l’edició electrònica del treball. Com a contraprestació i únic pagament, l’autor rebrà gratuïtament tres exemplars impresos del número del Butlletí en què surti publicat l’article.

L’obtenció dels permisos per reproduir les il·lustracions, quan siguin necessaris, és responsabilitat exclusiva de l’autor de l’article, que serà l’únic responsable davant els titulars dels drets de les imatges, quan n’hi hagi.

L’edició electrònica del treball es podrà presentar des del lloc propi de l’entitat o per la incorporació a repositoris digitals, amb els quals l’editor ha arribat a acords per potenciar la difusió i preservació de la publicació. Els articles inclosos al Butlletí, doncs, es podran consultar en línia a través del web de l’Acadèmia i d’altres repositoris com RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) o Dialnet.