Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Representacions gramaticals i activitat metalingüística dels alumnes de secundària : la categoria verb

Carme Durán Rivas

Abstract


L’article descriu una investigació sobre la representació gramatical que alumnes de l’últim curs de la secundària obligatòria han construït sobre la categoria verb, una noció de gran dificultat epistemològica. La finalitat última és identificar les estràtegies que han fet servir per conceptualizar-la i conèixer les dificultats amb què es troben com un primer pas per, d’una banda, entendre com es produeix el procés d’interiorització dels coneixements gramaticals i, d’una altra, poder dissenyar dispositius didàctics a través d’una metodologia d’ensenyament de la gramàtica basada en el diàleg i en la reflexió sobre la llengua. Es tracta d’una recerca exploratòria que inclou aproximacions quantitatives i qualitatives a l’anàlisi de les dades, en un intent d’ajustar la metodologia als objectius inicials. L’autora destaca l’ús de l’entrevista com a instrument metodològic que permet captar l’activitat metalingüística dels estudiants a través de la interacció amb la investigadora, però també com a instrument d’ensenyament i aprenentatge. Algunes de les conclusions corroboren resultats d’estudis anteriors sobre les representacions gramaticals dels escolars com la falta de coherència i de sistematització dels conceptes gramaticals dels estudiants, la fossilització d’aquests coneixements o la necessitat de partir dels coneixement previs i les representacions per tal de construir el saber gramatical des de bases més sòlides. Mostra la necessitat d’un canvi metodològic en l’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, que es fonamenti sobretot en la reflexió sobre la llengua i el seu ús, i en la interacció amb els altres com a manera de fer emergir la consciència metalingüística.

Full Text: PDF (Català)

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL)

ISSN 2013-6196
Legal Deposit Number (Spain) B. 23873-2013
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.