Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diversitat religiosa i escola: nous models d’ordenació acadèmica per a la cohesió social a Catalunya en la formació dels mestres de religió

Ana Eva Jarabo Fidalgo, Àngel Jesús Navarro Guareño

Resum


RESUM: La diversitat religiosa a la societat catalana actual és un fet evident i palès, que alhora exigeix una adequada resposta educativa. L’actual legislació vigent recull, tanmateix, diversos itineraris curriculars de formació religiosa confessional al si de les nostres escoles. No obstant això, aquests itineraris s’acompleixen en molt diversos graus, entre d’altres motius perquè la formació universitària de mestres i professors en matèria religiosa és molt diferent depenent d’on s’ha produït aquesta formació. Aquest article mostra aquesta complexa realitat i compara entre si els diversos itineraris formatius en matèria d’ERE que ofereixen les institucions d’ensenyament superior, destacant-ne els que aporten millors expectatives de formació, segons les exigències derivades de la diversitat religiosa actual a la nostra societat.

PARAULES CLAU: diversitat religiosa, educació religiosa, formació superior, currículum universitari

School and religious diversity: new models of academic organization for social cohesion in Catalonia in religion teachers training

ABSTRACT: The religious diversity in the Catalan society is an evident fact that requires an equal educational response. The current legislation does permit curriculums to teach various religions in our schools. Nevertheless, these itineraries are satisfied to various degrees. Among the reasons why they are satisfied on various degrees is due to the university’s training of religious teachers and the university. The following article illustrates the complexity of this reality and compares the training programs in the area of ERE offered by institutions of higher education while highlighting those that provide higher expectations for training teachers in order to meet the diverse religious demands in our society.

KEYWORDS: Religious diversity, religious education, higher education, university curriculum


Text complet: PDF