Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Història, Sociologia, Teologia. Una mirada complementària. Sobre l'Antic Testament

Rosa M. Boixareu Vilaplana

Resum


RESUM: La sociologia és l’explicació i interpretació de la vida social de l’ésser humà, de la seva dimensió cultural i del dinamisme que l’acompanya al llarg de la història. És reflexió crítica. És fonamentació de la realitat social, recerca de la seva causalitat i projecció de futur, qüestionament constant. És compromís actuant a favor del benestar. Les formes socials de l’antic Israel, canvis, influències, representacions... se’ns fan avinents en el marc geogràfic i històric dels textos de la mà de diversitat de disciplines que ajuden a fer-nos una idea, mai definitiva, de com els esdeveniments que s’hi relaten es viuen, o bé s’il·lustren, per part de persones en una determinada situació social i política on es gesten mentalitats, ideologies, creences i interessos. Ni l’exegesi ni l’hermenèutica poden prescindir de la mirada sociològica que ens apropa a les formes i estils de vida dels seus protagonistes, que ho són en diversitat de “formats”.

PARAULES CLAU: Antic Testament, Sociologia, Teologia

History, Sociology, Theology. A Complementary Vision. On the Old Testament

ABSTRACT: Sociology is the explanation and interpretation of the human being’s social life, cultural dimension and dynamism throughout history. It is a critical reflection. It is the basis for social reality, search for its causality and future projection, constant questioning. It is commitment towards well-being. Social forms in Ancient Israel, changes, influences, representations… are made apparent in the geographical and historical framework of these texts thanks to the diversity of disciplines that help us some how understand how those events explained in them are lived or illustrated by people in certain social and political situations where mentalities, ideologies, beliefs and interests are shaped. Neither exegesis nor hermeneutics can disregard the sociological perspective that approaches us to the forms and life styles of their protagonists in their different “formats”.

KEYWORDS: Old Testament, Sociology, Theology.


Text complet: PDF