Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ignasi de Loiola i el lideratge. Una perspectiva des del "coaching" esportiu

Xavier Arranz Albó

Resum


RESUM: L’estudi pretén indagar vers algun dels esdeveniments vitals d’Ignasi de Loiola amb l’objectiu de poder apropar-nos al seu perfil de líder, estudiat des d’una perspectiva metodològica del coaching esportiu. Volem analitzar aspectes del seu procés vital, i com va ser capaç d’aplicar un seguit d’eines i recursos que el convertiren en un líder. La metodologia emprada en el present article es basarà en la utilització d’un mètode hermenèutic. L’estudi de fonts secundàries estretes d’una àmplia bibliografia ens permetrà estudiar de manera molt acurada aquells esdeveniments de la seva trajectòria vital on aquests elements es fan palesos. El procés que va seguir juntament amb uns companys. Els trets de la seva personalitat, el seu pensament, i la manera d’entendre Déu seran analitzats en comparació amb els elements que caracteritzen i ens apropen al que en l’actualitat seria considerat un exemple de bon líder des d’una perspectiva del coaching esportiu. Ignasi tractarà d’apropar les persones en la recerca de l’espiritualitat, un entrenament per a l’ànima. No es va limitar a existir, sinó que va tenir la fortalesa de decidir quina seria la seva existència.

PARAULES CLAU: Ignasi de Loiola, líder, lideratge, coaching esportiu

Ignatius of Loyola and Leadership. A Perspective from Sports Coaching

ABSTRACT: The study aims to investigate the events towards a life of Ignatius Loyola with the aim to get closer to their profile leader, studied from a methodological perspective of sports coaching. We analyze aspects of their life process, and how he was able to apply a range of tools and resources that make it a leader. The methodology used in this paper is based on the use of a hermeneutic method. The study of secondary sources close a large bibliography, will allow us to study very carefully those events in his career. The process continued with some friends. The features of his personality, his thoughts, and understanding of God will be analyzed in comparison with the elements that characterize and bring us closer to what today would be considered an example of a good leader from a coaching perspective sports. Ignatius try to bring people in search of spirituality, training the soul. He did not just exist, but had the strength to decide what would be its existence.

KEYWORDS: Ignatius of Loyola, leader, leadership, sports coaching


Text complet: PDF