Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La mirada teològica: Una lectura “conciliar” de la Gravissimum Educationis: Desafiaments, vocació i protagonistes

Andreu Ibarz Mellado

Resum


RESUM: Més enllà dels graus de la comparació, hi ha realitats que tenen una caracterització superlativa per la seva importància i transcendència. Algunes, malauradament, amb connotació negativa, com ara la guerra o la fam. D’altres, com és ara l’educació –malgrat les limitacions i els reptes–, amb sentit positiu. Aquest és el nucli del missatge de la Gravissimum educationis, la Declaració sobre l’educació cristiana del Concili Vaticà II, promulgada el 28 d’octubre de 1965, ara fa –tot just– cinquanta anys. La Gravissimum educationis és fruit de dues mirades conciliars i conciliades: a) Les transformacions del món i els seus desafiaments fan de l’educació una realitat decisiva en el sentit d’una qüestió de prioritat màxima per al desenvolupament de cada ésser humà i per a cadascun dels pobles de la Terra, per a qualsevol àmbit de la societat i per a la convivència fraterna entre tots (vinculació amb la constitució Gaudiumet spes); b) La nova comprensió de la vocació cristiana, en especial la vocació dels fidels laics, requereix un plantejament molt més integrador i exigent pel que fa a la seva formació (vinculació amb la constitució Lumen gentium). El document explicita un escenari molt més enllà de la suplència per albirar un entorn de col·laboració responsable (ad intra i ad extra) sobre la complexa, rica i fonamental acció educativa.

PARAULES CLAU: Gravissimum educationis; Concili Vaticà II; educació; escola; universitat; vocació; persona; laïcat; coresponsabilitat, humanització.

The Theological Vision: A “Conciliar” Reading of Gravissimum Educationis: Challenges, Vocation and Main Actors.

ABSTRACT: Beyond degrees of comparison, there are realities that have a superlative characterization due to their significance and transcendence. Some, unfortunately, with a negative connotation, such as war or starvation. Others, such as education, despite limitations and challenges, with a positive sense. This is the core of the message in Gravissimum educationis, the Second Vatican Council’s Declaration on Christian Education, promulgated on 28 October 1965, just fifty years ago. Gravissimum educationis is the result of two conciliar and conciliating visions: a) The world’s transformations and challenges make education a decisive reality in the sense of being a top priority issue for the developmentof every human being and for every people on Earth, for any domain of society and for a brotherly life together with all (link to the constitution Gaudium et spes); b) The new understanding of Christian vocation; particularly, the vocation of lay believers requires a much more integrating and demanding approach concerning their education (link to the constitution Lumen gentium).The document details a scenario that goes beyond replacement to graspan environment of responsible collaboration (ad intra and ad extra) about the complex, rich and fundamental educational action.

KEYWORDS: Gravissimum educationis; Second Vatican Council; education; school; university; vocation; person; laity; co-responsibility, humanization.


Text complet: PDF