Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aula Salut Blanquerna: del pensament a la pràctica. Sobre el Benestar

Rosa M. Boixareu Vilaplana

Resum


RESUM: Al maig del 2006, l’actual Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL començà un projecte tridireccional: Universitat-Societat-Salut. El seu objectiu: la prevenció, promoció i atenció a la salut des de la vessant humanística i amb les eines pròpies del món universitari: pensament, debat i diàleg. La seva temàtica: aquelles qüestions que concerneixen la salut (en sentit ampli), el patiment i la malaltia partint de l’observació de la realitat, de la constatació de nous reptes, analitzant-ne causes i conseqüències, a fi d’oferir-ne una “paraula” significativa i operativa amb vista a la promoció del benestar.Aquesta és la crònica de les onze sessions de l’Aula Salut que es van du a terme al llarg dels cursos acadèmics 2005-2006 al 2014-2015. El propòsit i desenvolupament de cadascuna de les sessions, juntament amb la col·laboració de les persones que les van fer possibles, fa destacar com a principals protagonistes: el tema-motiu de cada sessió, així com el públic assistent i la lectura activa del contingut de les sessions. És a dir, ¿què cal fer a partir d’ara?

PARAULES CLAU: Salut i patiment; debat, diàleg i acció.

Blanquerna Health Classroom: From Thought to Practice On Well-being

ABSTRACT: In May 2006, the current Blanquerna Faculty of Health Sciences, URL, set up a three-directional project: University-Society-Health. Objectives: prevention, promotion and attention to health from the humanistic perspective and with tools particular to the university world: thought, debate and dialogue. Theme: those issues concerning health (in a broad sense), suffering and disease from the observation ofreality, considering new challenges, analyzing causes and consequences, in order to offer a significant and operational “word” with a view to promoting well-being. This is the account of the ten Health Classroom sessions, carried out from the academic year 2005-2006 to 2014-2015. The purpose and development of every session, together with the collaboration of those people who made them possible, shows the following highlights: the theme-motive of every session, as well as public attending and the active reading of session content. In other words, what happens next?

KEYWORDS: Health and suffering; Debate, dialogue and action.


Text complet: PDF