Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’escriptura, el neutre i la tasca de pensar. Una aproximació a Maurice Blanchot a partir de la seva obra crítica i filosòfica.

Joan Cabó Rodríguez

Resum


Aquest article pretén fer una aproximació al pensament de Maurice Blanchot (1907-2003) a partir de les obres fonamentals de la seva producció crítica i filosòfica. Tot resseguint la seva reflexió entorn de l’experiència de l’escriptura, la literatura, el “desastre”, la noció de “neutre” i l’alteritat, es traça de forma panoràmica la problemàtica general de l’autor francès. Finalment, després de plantejar algunes ambigüitats i crítiques de la seva proposta, es valoren la seva originalitat en el context de la cultura contemporània i les implicacions filosòfiques del seu pensament.
PARAULES CLAU: Maurice Blanchot, crítica literària, escriptura, neutre, desastre.

Abstract: This article aims to do an approach to the thinking of Maurice Blanchot (1907-2003) from the main works of his critical and philosophical production. Following his reflection about writing experience, literature, “disaster”, notion of “neuter” and otherness, it draws in a panoramic way the general questions posed by the french author. Finally, after expressing some ambiguities and criticism on his proposal, it judges his originality in the context of the contemporary culture and the philosophical implications of his thinking.
KEYWORDS: Maurice Blanchot, literary criticism, writing, neuter, disaster.

Text complet: PDF