Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les biblioteques especialitzades a Catalunya (2014-2015)

Eulàlia Sau Baiget

Resum


* cat: Com a introducció s’analitzen molt breument definicions i classificacions de les biblioteques especialitzades que fan entitats, estadístiques i directoris, i es conclou que, vistos els criteris i formes de recollida divergents i la diversitat que presenten les mateixes biblioteques, es fa difícil obtenir una visió unitària i/o ajustada del sector, atesa la gran diversitat que presenta en la realitat. S’aporten algunes dades generals en forma de gràfics sobre les biblioteques especialitzades a Catalunya i es comenta breument la situació general d’invisibilitat i de manca d’actuacions institucionals globals respecte d’aquest sector de biblioteques i la seva integració relativa en el Sistema Bibliotecari de Catalunya, malgrat que suposen aproximadament el 40 % de les biblioteques de Catalunya. Finalment es revisen les actuacions d’algunes biblioteques especialitzades de Catalunya durant els anys 2014-2015, principalment pel que fa a activitats institucionals i/o de cooperació, i es constata l’activitat per tipologies i/o especialitats de les biblioteques, activitat que és exponent de la vitalitat i vocació de les biblioteques especialitzades.

* cast: Como introducción se analizan muy brevemente definiciones y clasificaciones de las bibliotecas especializadas que hacen entidades, estadísticas y directorios, concluyendo, vistos los divergentes criterios y formas de recogida y la diversidad que presentan las mismas bibliotecas, que se hace difícil obtener una visión unitaria y / o ajustada del sector, dada la gran diversidad que éste presenta en la realidad. Se aportan algunos datos generales en forma de gráficos sobre las bibliotecas especializadas en Cataluña y se comenta brevemente la situación general de invisibilidad y de falta de actuaciones institucionales globales respecto a este sector de bibliotecas y su relativa integración en el Sistema Bibliotecario de Cataluña, a pesar suponen aproximadamente el 40 % de las bibliotecas de Cataluña. Finalmente se hace una revisión de actuaciones de algunas bibliotecas especializadas de Cataluña durante los años 2014-2015, principalmente en cuanto a actividades institucionales y / o de cooperación, constatando la actividad por tipologías y / o especialidades de las bibliotecas, actividad que es exponente de la vitalidad y vocación de las bibliotecas especializadas.

* eng: The article briefly reviews how organizations, statistics services and directories define and classify special libraries, arguing that the differences in their classification criteria and retrieval methods as well as the diversity of the libraries themselves make it difficult to obtain a clear overall picture of the sector. The article then offers some general figures on special libraries in Catalonia and observes the general absence of institutional initiatives that might promote these centres and integrate them in the Catalan Library System, despite the fact that some 40% of the country’s libraries are special libraries. Finally, the paper examines the activities carried out by some Catalan special libraries during the period 2014-2015, focusing on institutional initiatives and cooperative projects involving different organizations, considered by centre type and speciality and reflecting the vitality and vocation that characterize such libraries in Catalonia.


Text complet: PDF