Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les biblioteques escolars a Catalunya (2012-2013)

Mònica Baró, Pau Raga

Resum


* cat: Anàlisi de l’evolució de les biblioteques escolars catalanes en els darrers dos anys. En l’apartat d’actuacions destaca la continuïtat de les iniciatives institucionals impulsades per les administracions educatives, municipals i culturals del país, tot i que mostra un cert estancament en relació amb els períodes anteriors. També es detallen els recursos que s’han creat per donar suport al desenvolupament de les biblioteques, àmbit en què destaquen les aportacions del Programa Puntedu i les actuacions generades des de les associacions i grups de treball i de recerca. Es descriuen un bon nombre de jornades i seminaris duts a terme per tota la geografia catalana, que permeten actualitzar coneixements i compartir experiències entre els responsables de les biblioteques escolars. Finalment es repassa la bibliografia específica publicada: informes, directrius, articles i llibres.

* cast: Análisis de la evolución de las bibliotecas escolares catalanes en los dos últimos años. En el apartado de actuaciones destaca la continuidad de las iniciativas institucionales impulsadas por las administraciones educativas, municipales y culturales del país, aunque se detecta un cierto estancamiento en relación a los períodos anteriores. También se detallan los recursos que se han creado para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas, ámbito en el que destacan las aportaciones del Programa Puntedu y las actuaciones generadas desde las asociaciones y grupos de trabajo y de investigación. Se describen un buen número de jornadas y seminarios que se han llevado a cabo en todo el territorio que permiten actualizar conocimientos y compartir experiencias entre los responsable de las bibliotecas escolares. Finalmente se repasa la bibliografía específica publicada: informes, directrices, artículos y libros.

* eng: Assessment of the work of school libraries in Catalonia during the years 2012 and 2013. It proposes that libraries have continued to pursue institutional projects in education and culture but at a slower pace than in previous years. The article describes the resources that have been created to support library projects, including the Puntedu Programme and the work of various associations, work groups and research groups in the field. A substantial number of open days and seminars on the subject of school libraries were organized during this period, providing valuable opportunities for library staff to share their expertise. The article concludes with a review of the literature published in 2012 and 2013, including reports, policy documents, articles and books.

Text complet: PDF