Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El marc legal de l’elaboració dels avantprojectes de llei a Catalunya: una mirada a la legislació catalana i a la legislació estatal de recent aprovació

Albert Capelleras González

Resum


1. Antecedents remots: la Llei de 1958, sobre procediment administratiu
2. Marc constitucional i estatutari
3. Antecedents immediats: la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat
4. El marc normatiu actualment vigent a Catalunya
4.1. La Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern
4.2. La Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya
4.3. La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
5. La incidència de la normativa estatal en el procediment d'elaboració d'avantprojectes de llei autonòmics
6. Especial referència a la Llei de l'Estat 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
6.1. Visió general
6.2. Aspectes més destacats de la regulació
a) Principis de bona regulació    
b) Avaluació normativa i adaptació de la normativa vigent als principis de bo-na regulació
c) Planificació normativa
d) Participació dels ciutadans
7. Els defectes de la tramitació i les seves conseqüències
8. Reflexió final


Text complet: PDF