Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Acta Botanica Barcinonensia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació


 1. Acta Botanica Barcinonensia publicarà treballs sobre Botànica (morfologia, taxonomia, florística, geobotànica en sentit ampli, etc.) que siguin originals i inèdits. Els treballs seran presentats per triplicat i mecanografiats a doble espai. De manera general, l'extensió dels originals (incloses il·lustracions, taules i bibliografia) no ha de superar l'equivalent de 25 fulls DIN A4. També s'acceptaran treballs més extesos (monografies, revisions...), sense límit precís de pàgines, previ acord amb el Consell de Redacció.

 2. Els treballs seran redactats preferentment en llengües llatines o en anglès. En el cas de les llengües llatines, els originals duran un resum ampli en anglès, encapçalat per la traducció del títol i seguit d'uns mots clau; i un resum (que pot ser més breu) en la llengua del treball, seguit dels corresponents mots clau. Els treballs redactats en anglès duran un resum ampli en aquesta mateixa llengua, seguit d'uns mots clau. Opcionalment, en tots dos casos s'hi pot afegir, si es creu convenient, un resum en una altra llengua, sempre amb la traducció del títol i dels mots clau.

 3. Els noms científics seran escrits en lletra cursiva (o amb subratllat senzill). El títol del treball anirà en MAJÚSCULES i els subtítols en negreta (o amb subratllat ondulat); si, per l'estructura del treball, cal més d'un nivell de subtítols, s'emprarà una numeració decimal jerarquitzada. Les referències bibliogràfiques seran fetes mitjançant el nom de l'autor (en VERSALETA, o subratllat doble) i l'any de publicació; per exemple: "...fou donat a conèixer per BOLÒS (1957)..." o bé "....com sostenen diverses autors (QUÉZEL & BARBERO 1979, MONTSERRAT et al. 1984...)".

 4. La bibliografia contindrà necessàriament les referències citades en el text; s'ordenarà alfabèticament per autors (en VERSALETA) i serà presentada segons el model següent: LLISTOSELLA, J., J.L. SIQUIER & C. CONSTANTINO 1992 - Contribució a la flora dels macromicets de l'illa de Mallorca. Fol. Bot. Misc. 8: 5-43. VITT, D.H. 1991 - Distribution Patterns, Adaptive Strategies and Morphological Changes of Mosses along Elevational and Latitudinal Gradients on South Pacific Islands. In: P.L. NIMIS & T.J. CROVELLO (eds.), Quantitative Approaches to Phytogeography: 205-231. Kluwer. Dordrecht. FERRER, J. 1993 - Flora y vegetación de las sierras de Herrera, Cucalón y Fonfría. Naturaleza en Aragón 4. Gobierno de Aragón. 333 pp. Zaragoza. OBERDORFER, E. 1979 - Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer. 997 pp. Suttgart.

 5. Les taules i figures del treball hauran de tenir prou qualitat per ésser reproduïbles directament. Les fotografies en blanc i negre es poden lliurar en paper o bé en clixé. Cal tenir en compte la mida i les proporcions de la caixa de la revista a fi d'evitar una reducció excessiva de les il·lustracions i de les taules (atenció a la mida dels caràcters alfanumèrics que continguin). Es presentaran en fulls separats, idetificats amb la numeració corresponent. Els encapçalaments de les taules i els peus de les figures aniran a continuació del text. En els treballs en anglès és suficient que es redactin només en aquest idioma, però en els altres casos seran bilingües, en la llengua del treball i en anglès.

 6. El Consell de Redacció d'Acta Botanica Barcinonensia, previ informe d'un o més especialistes (que, en conjunt, constituiran el Consell Assessor de la revista), determinarà la conveniència de l'edició de cadascun dels originals o no i, si és el cas, proposarà als autors les modificacions necessàries per poder ésser publicats. En aquest darrer cas, i també quan no s'hagin seguit escrupolosament aquestes normes de publicació, els originals seran retornats als seus autors per tal que els esmenin.

 7. Un cop acceptat definitivament el treball, els autors lliuraran un disquet contenint, com a mínim, el text i les taules informatitzats, en una versió usual dels programes de tractament de textos MSWord o Word Perfect per a PC compatible.

 8. L'autor, o el conjunt d'autors, de cada treball rebrà 25 separates del seu treball i un exemplar del número corresponent de la revista.

 9. En el cas que coincideixin en un mateix número de la revista dos o més originals curts que puguin reunir-se sota un mateix títol genèric (per exemple, Notes florístiques, Notes nomenclaturals, etc.) el Consell de Redacció podrà estructurar-los com un sol article, sota el títol adequat, prèvia notificació als autors.

 10. Els aspectes de normativa no prou precisats fins aquí, tant de presentació com de contingut dels originals, es poden resoldre per comparació amb els darrers números de la revista.

 11. La correspondència referent a la redacció d'Acta Botanica Barcinonensia cal que sigui adreçada a:

  Consell de Redacció d'Acta Botanica Barcinonensia
  Departament de Biologia Vegetal (Botànica)
  Universitat de Barcelona
  Av. Diagonal, 645
  E-08028 Barcelona
Normas de publicación

 1. Acta Botanica Barcinonensia publica trabajos sobre Botánica (morfología, taxonomía, florística, geobotánica en sentido amplio, etc.) que sean originales e inéditos. Los originales deben presentarse por triplicado y mecanografiados a doble espacio. Su extensión (incluyendo ilustraciones, tablas y bibliografía) no debe superar el equivalente de 25 páginas DIN A4, aunque, previo acuerdo con el Consejo de Redacción, pueden aceptarse trabajos más extensos (monografías, revisiones...).

 2. Los trabajos se redactarán preferentemente en lenguas latinas o en inglés. En el primer caso, los originales incluirán un resumen amplio en inglés, con la traducción del título y unas palabras clave; y un resumen (que puede ser más corto) en el idioma del trabajo, seguido de las correspondientes palabras clave. Los trabajos en inglés incluirán un resumen amplio en dicho idioma, seguido de las palabras clave. Opcionalmente, en ambos casos puede añadirse un resumen en otro idioma, siempre con la traducción del título y de las palabras clave.

 3. Los nombres científicos deben escribirse en cursiva (o con subrayado simple). El título del trabajo irá en MAYÚSCULAS y los subtítulos en negrita (o con subrayado ondulado); si la estructura del trabajo precisa de más de un nivel de subtítulos, se utilizará una numeración decimal jerarquizada. Las referencias bibliográficas indicarán el nombre del autor (en VERSALES, o subrayado doble) y el año de publicación; por ejemplo: "...fue indicado por BOLÒS (1957)..." o "....como sostienen diversos autores (QUÉZEL & BARBERO 1979, MONTSERRAT et al. 1984...)".

 4. La bibliografía contendrá necesariamente las referencias citadas en el texto; se ordenará alfabéticamente por autores (en versales) i seguirá el modelo indicado en el punto 4 de las instrucciones en catalán.

 5. Las tablas y figuras del trabajo deben tener suficiente calidad para ser reproducidas directamente. Las fotografías en blanco y negro pueden presentarse en papel o clisé. En todo caso, deben tenerse en cuenta la medida¸ y las proporciones de la caja de la revista, con el fin de evitar una reducción excesiva de las ilustraciones y de las tablas (atención a la medida de los caracteres alfanuméricos que contengan). Tablas y figuras deben presentarse en hojas separadas, identificadas por la numeración correspondiente. Los encabezamientos de las tablas y los pies de las figuras deben ir a continuación del texto. En los trabajos redactados en inglés será suficiente una versión de los mismos en dicho idioma, pero en los demás casos deben ser bilingües, en el idioma del trabajo y en inglés.

 6. El Consejo de Redacción de Acta Botanica Barcinonensia, previo informe de uno o más especialistas (que, en conjunto, constituirán el Consejo Asesor de la revista), determinará la conveniencia de la edición o no de cada original y, en su caso, propondrá a los autores las modificaciones que procedan. En este caso, y también cuando no se hayan seguido escrupulosamente las normas de publicación, los originales serán devueltos a los autores para que los corrijan.

 7. Una vez aceptado definitivamente el trabajo, los autores entregarán un disquete que contenga, como mínimo, el texto y las tablas informatizados, en una versión habitual de los procesadores de texto MSWord o Word Perfect para PC compatible.

 8. El autor, o el conjunto de autores, de cada trabajo recibirá 25 separatas de su trabajo y un ejemplar del número correspondiente de la revista.

 9. Si coinciden en un mismo número de la revista dos o más originales cortos que puedan reunirse bajo un mismo título genérico (por ejemplo, Notas florísticas, Notas nomenclaturales, etc.) el Consejo de Redacción podrá estructurarlos como un solo artículo, previa notificación a los autores.

 10. Los aspectos no suficientemente explicitados, tanto de forma como de contenido de los originales, pueden resolverse por comparación con los últimos números de la revista.

 11. La correspondencia relativa a la redacción de Acta Botanica Barcinonensia debe dirigirse a:

  Consejo de Redacción de Acta Botanica Barcinonensia
  Departament de Biologia Vegetal (Botànica)
  Universitat de Barcelona
  Av. Diagonal, 645
  E-08028 Barcelona
Publication Instructions

 1. Acta Botanica Barcinonensia publishes articles reporting research conducted in Botany. Topics may include Morphology, Taxonomy, Floristics and Geobotany in its broad sense. Papers should be presented in triplicate and be double spaced. Submissions (including illustrations, tables and references) should not exceed 25 DIN A4 sheets; although longer papers (revisions or monographs) may be accepted with the agreement of the Board of Publications. It is a condition of publication that manuscripts submitted to this journal have not been published elsewhere.

 2. Papers should be preferably in Romance languages or in English. Submissions not in English should be provided with a substantial abstract, title and key words, all in English; and another abstract (which may be shorter) in the language of the paper, followed by the corresponding key words. Papers submitted in English should include a substantial abstract and a list of key words. Optionally, authors may, where appropriate, include a further abstract, title and key words in another language.

 3. Latin names of taxa and syntaxa must be written in italics (or underlined). The title should be in CAPITALS. The sections of the paper should carry subtitles in boldface; where subsections are required, their subtitles should be also in boldface and a decimal system of numbering should be used (e.g. 4.1). References in the text of an article should be by author and year of publication, in the following style: "... BOLÒS (1957) makes this distinction ..." or "This point is confirmed in several places (QUÉZEL & BARBERO 1979, MONTSERRAT et al. 1984...)".

 4. Papers referred to should be listed alphabetically at the end of the article (for presentation see paragraph 4 of Catalan instructions).

 5. Tables and figures should be of sufficient quality to be reproduced directly. B/W photographs may be submitted as glossy prints or as negatives. The size of the journal should be taken into account when preparing illustrations and tables. They should each be presented on a separarate page and numbered accordingly. Table headings and figure captions should be included at the end of the main text. In submissions not in English, legends should be translated to English.

 6. Each manuscript will be submitted to one or more referees, who will advise the Board of Publication on whether the article should be published, and if necessary propose modifications. Where modifications are needed, or where the instructions for publication have not been adhered to, the originals will be returned to the authors for correction.

 7. When the paper has been accepted, the authors will be asked to send a floppy disk containing at least the text and tables, in a standard version of the programs MSWord or Word Perfect for compatible PC.

 8. Twenty-five offprints of the article, and one copy of the issue containing the article, will be provided to authors free of charge.

 9. Where two or more short articles in the same issue might be included under one common title (e.g., Floristic notes, Nomenclature notes, etc.) the Board of Publications may publish them as one article. In all cases, authors will be consulted.

 10. The presentation should conform as closely as possible to the printed style of the journal. Correspondence should be adressed to:

  Publication Board of Acta Botanica Barcinonensia
  Departament de Biologia Vegetal (Botànica)
  Universitat de Barcelona
  Av. Diagonal, 645
  E-08028 Barcelona